โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์แก่เด็กหรือเยาวชนที่ไม่มีทุนเรียนต่อ ปริญญาตรี โท สามารถติดต่อรับทุน เรียนฟรีและมีค่าใช้จ่ายรายเดือนระหว่างเรียน อาทิเช่นมีหอพักชายหญิงพักฟรี


มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  ขอประชาสัมพันธ์แก่เด็กหรือเยาวชนที่ไม่มีทุนเรียนต่อ ปริญญาตรี  โท สามารถติดต่อรับทุน เรียนฟรีและมีค่าใช้จ่ายรายเดือนระหว่างเรียน อาทิเช่นมีหอพักชายหญิงพักฟรี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ สิ่งดีๆมีมามอบให้ แก่เยาวชน ที่ต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ด้วยมหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์แก่เด็กหรือเยาวชนที่ไม่มีทุนเรียนต่อ สามารถติดต่อรับทุน เรียนฟรีและมีค่าใช้จ่ายรายเดือนระหว่างเรียน อาทิเช่นมีหอพักชายหญิงพักฟรี
ท่านที่สนใจสามารถติดต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา โทร 081-535-4795

          วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยเหลือเด็ก หรือเยาวชนชาวไทยและชาวไทยภูเขาให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากไร้ให้ได้รับชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วยสงเคราะห์ช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพ เด็กหรือเยาวชนชาวไทยและชาวไทยภูเขาที่ต้องการโอกาส ให้ได้รับการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการสร้างสังคมที่ดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น