โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

" นิพนธ์ บุญญามณี" รมช,มหาดไทย สั่งการ อนุกรรมการที่ดินฯ 9 พื้นที่ เร่งรัดแก้ไขข้อเรียกร้องกลุ่มสมัชชาคนจน กำชับ ให้รายงานความคืบหน้าทุกเดือน เพื่อแก้ไขเรื่องที่ดินทำกินให้ประชาชน

 

 " นิพนธ์  บุญญามณี" รมช,มหาดไทย  สั่งการ อนุกรรมการที่ดินฯ 9 พื้นที่ เร่งรัดแก้ไขข้อเรียกร้องกลุ่มสมัชชาคนจน กำชับ ให้รายงานความคืบหน้าทุกเดือน เพื่อแก้ไขเรื่องที่ดินทำกินให้ประชาชน


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.บรรณาธิการปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

    เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม  2564 ที่ห้องประชุมราชสีห์  ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทนจากกลุ่มสมัชชาคนจน เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาประเด็นข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนและเร่งรัดติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 


    สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาดังนี้ กรณีปัญหาที่สาธารณาประโยชน์ “โคกหนองกุง” ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ / กรณีที่สาธารณาประโยชน์ “ ดอนหลักดำ”  ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น / กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ “โคกภูกระแต-บ้านไผ่ล้อม” ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม / กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ “ดงคัดเค้า” ตำบลอุ้มเหม้า อำเภอธาตุพนม และตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม / กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ “กุดทิง” ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ / กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ “บะหนองหล่ม” ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ / กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ แปลง “หนองริ้นร้าน” แปลง “โคกหนองโพธิ์” แปลง “หนองปลิง” แปลง “โนนก้อม” ตำบลหนองหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นต้น

 
    ทั้งนี้ที่ประชุมมีเรื่องที่ต้องพิจารณาและเร่งแก้ไขปัญหา 2 กรณีประกอบด้วย กรณีปัญหาการประกาศพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามที่ดิน อำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2479 ทับที่ดินทำกินของราษฎร   และกรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ “โคกหนองเหล็ก” ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  ทั้งนี้เพื่อการประสาน เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติต่อไป ซึ่งถ้าที่ดินแปลงใดอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ก็ให้เร่งรัดออกโฉนดที่ดินโดยเร็ว

 


   โดยนายนิพนธ์ รมช.มท.  ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานผลให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดติดตาม พร้อมทั้งจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาและ กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานผลหรือความคืบหน้าให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนทราบ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ครอบคลุมรอบด้าน ตอบสนองต่อปัญหาอย่างแท้จริง และสร้างความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป หากในส่วนใดที่ดำเนินการด้วยกฎหมายของกรมที่ดินไม่ได้ก็ให้นำเสนอใช้แนวทางของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) หรือ นำกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) มาปรับใช้พร้อมทั้ง การจัดการในเรื่องสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน เป็นต้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น