โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 7 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาส) ผ่านรูปแบบประชุมออนไลน์ zoom cloud meeting

 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 7 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาส) ผ่านรูปแบบประชุมออนไลน์ zoom cloud meeting          วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 7 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ผ่านรูปแบบประชุมออนไลน์ zoom cloud meeting จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทั้ง 4 กลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ 13 อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมฯ     


   การประชุมในวันนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ภายใต้กรอบ 1. ผลการดำเนินงาน  2. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 4. ความต้องการสนับสนุนจากกรม และ 5. แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป    ในระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้นำเสนอสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในประเด็น ดังนี้

               1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา พช. (งบฟื้นฟู) 

               2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา พช. (งบปกติ) 

               3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

                   3.1.1 ผลการดำเนินงานบริหารจัดการหนี้ปี 2556 ถึง 2564 

                   3.1.2 ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ 2564 

               4.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/การขยายผลอย่างต่อเนื่อง )

               5. โครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน (การดำเนินการตามมติ ครม. การรณรงค์/การขยายผลผ้าลายขอพระราชทานฯ )

               6. ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2/2564  ในระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้นำเสนอสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติที่สำเร็จเป็น Best Practice ดังนี้ 

               1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา พ.ช. (งบฟื้นฟู) นำเสนอโดยอำเภอเมืองนราธิวาส 

               2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา พช. (งบปกติ) นำเสนอโดยอำเภอสุไหงปาดี

               3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเสนอโดยอำเภอบาเจาะ 

               4. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.) นำเสนอโดยอำเภอศรีสาคร 

               5. แนวทางวิธีการทำงานพัฒนาชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) นำเสนอโดยอำเภอระแงะ

       ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ยังได้กล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเน้นย้ำ การเตรียมการวางแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2 ค ตลอดจนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนทุกกิจกรรม ให้สำเร็จลุล่วง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น