โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

" เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน " " รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข "

 

" เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน "    " รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข "

 วันนี้ (30 มิถุนายน 2564) เวลา 08.30 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจสันติสุ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับมอบหมายจาก พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 
ให้ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขในห้วงที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขมีภารกิจหลักคือการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา การปฏิบัติการเชิงรุกทางการเมือง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง ภายในกรอบนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ได้กำหนดนโยบายแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 5 ประการ คือ งานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย งานการแก้ไขปัญหายาเสพติด งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และงานเสริมสร้างความเข้าใจ

 


สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข พร้อมกับมอบนโยบายการปฏิบัติของหน่วยให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด สถานการณ์ในพื้นที่เริ่มดีขึ้นตามลำดับ สำหรับการบริโภคข่าวสาร การสื่อสารในมิติต่างๆ ให้หน่วยนำเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์นำมาปรับใช้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรับรู้ทำให้เยาวชนเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่น สามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข การอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้หน่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยขอให้หน่วยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด

 

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น