โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

 

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)


นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 3/2564วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเจษฎา จิตรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ประธานคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) นราธิวาส มอบหมายให้นายบุญพาศ  รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2564 โดยมีคณะกรรมการ คสป. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

จำนวน  35 คน ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญๆ ดังนี้

1. ทบทวนกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ติดตามพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยการเสนอโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอนราธิวาส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเส้นใยและสีย้อมธรรมชาติ ภายใต้แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ระดับพื้นที่

3. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ

4. ผลการดำเนินงานของคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสนพลังประชารัฐอำเภอ

5. ผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

6. ผลการขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

 


นายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า  คณะกรรมการ คสป. มีหน้าที่สำคัญในการประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ บูรณาการแผนงาน/โครงการที่  12  คณะจะลงพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง  ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงาน กำหนดแนวทางปฏิบัติและแผนดำเนินงานในพื้นที่  ประสานการปฏิบัติงาน และบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนภายในจังหวัด  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ  รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้รัฐบาลโดยผ่านกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะทำงานเพื่อปฏิบัติงาน ตามที่ คสป. มอบหมาย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น