จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สกู๊ปพิเศษ นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

 

สกู๊ปพิเศษ                        นายวิชัย ทิพรักษ์

                           ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

(ชมคลิป)    

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  /บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ ไทยพุทธ จซต.
            “ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้”  ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง   จากผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส  คนใหม่  ผู้มีความตั้งใจ  มีความสุข ในการส่งเสริม  ดูแล  รักษา และทนุบำรุงศาสนสถานและศาสนาวัตถุพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

      ซึ่งมีวัดในจังหวัดนราธิวาส  97 วัด  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  75วัด  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 4 วัด  ที่พักสงฆ์ในจังหวัดนราธิวาส  21  แห่ง  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  18 แห่ง   สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต   3 แห่ง  จำนวนพระภิกษุ สามเณร  316  รูป  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  293 รูป  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  23 รูป  (ข้อมูล  ณ วันที่  8  มิ.ย.  2563

   นายวิชัย ทิพรักษ์   อายุ  49 ปี  เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี  การศึกษา ปริญญาโท

          เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4  สำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา กรุงเทพมหานคร

          พ.ศ. 2548 โอนย้ายมารับราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดอุดรธานี

          พ.ศ. 2555 เลื่อนเป็นนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

          พ.ศ. 2555 ย้ายเป็นนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ

          พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

          พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการส่วนศาสนวิเทศ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม/กองส่งเสริมกการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

          พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

          พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่

          พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 มกราคม 2564    ถึงปัจจุบัน          นายวิชัย ทิพรักษ์ ได้กล่าวถึง  บทบาทในการส่งเสริมคณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนา 

          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างให้สถาบันและกิจการพระพุทธศาสนามีความมั่นคง ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม โดยส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามโรงเรียนและแหล่งชุมชนชาวพุทธ เพื่อสร้างความศรัทธาให้กับประชาชน และรณรงค์การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส  ได้พูดถึงการอุปถัมภ์บำรุงวัด และสำนักสงฆ์

          ผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและการอุปถัมภ์ ในการจัดสรรงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์วัด และสำนักสงฆ์ ที่มีการขอรับงบประมาณเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมคณะสงฆ์ในด้านการปกครอง การศาสนาศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในพื้นที่         ส่วนมุมมองและทัศนคติสังคมพหุวัฒนธรรมเชิงพุทธ

          1. ลดความขัดแย้งทางศาสนา ด้วยความเคารพหลักการ ความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน ซึ่งนำมาซึ่งความขัดแย้งภายในชุมชน  ส่งเสริมการยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมรับมือกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

          2. ลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางศาสนา จากหลักความเชื่อที่ต่างกัน ซึ่งมีวิถีชีวิตบางอย่างอาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนต่างศาสนิก โดยมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ โดยตระหนักในการอยู่ร่วมกันได้ในมิติเชิงศาสนา โดยยึดหลัก “ความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีต่อกัน”

          3. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทางศาสนา โดยใช้แนวทางสมานฉันท์ ซึ่งได้แก่ การประนีประนอม การชี้แจงทำความเข้าใจโดยใช้กลไกหน่วยงานภาครัฐ ในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำศาสนาพุทธ กับ ผู้นำศาสนาอื่น

 


           แต่อย่างไรก็ตาม ในโอกาสที่ผมมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ก็ขอขอบคุณและให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยพุทธ ที่ได้เสียสละและอดทนต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังและความสามารถ ซึ่งมีหลายท่านได้จัดตั้งภาคีเครือข่ายและจัดกิจกรรมผ่านองค์กรต่าง ๆ ซึ่งทุกฝ่ายต่างก็เข้าร่วมด้วยศรัทธาและต้องการที่จะร่วมปกปักษ์รักษา และคุ้มครอง พระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นสมบัติไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

             “ ผมพร้อมที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด สนองคณะสงฆ์และรัฐ และจะร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา”  ผอ.สำนักสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส  กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

 

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น