โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ มอบหมายให้ นายธนาธิป พรหมชื่นที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ มอบหมายให้  นายธนาธิป พรหมชื่นที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     
     นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ มอบหมายให้  นายธนาธิป พรหมชื่นที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อประสานการเตรียมการบูรณาการลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ฝ่ายความมั่นคง ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และลงพื้นที่ โดยมีนายปฎิยุทธ พงษ์ศรีเกิด ปลัดอำเภองานป้องกัน ร้อยโทสมพาร ปัญญา นายทหารฝ่ายการข่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๕ และ จ.ส.อ.สมชาย โรชณะกาญ หัวหน้าจุดตรวจบ้านบองอ ให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่  ผลการปฏิบัติที่สำคัญสรุปดังนี้ ๑.การลงพื้นที่ประสานการเตรียมการลงพื้นที่ขยายผลการจากการติดตามขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเจ้าของโครงการ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการติดตามขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอให้มีการบูรณาของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นพื้นที่ขับเคลื่อนพร้อมกันในพื้นที่จังหวัดละ ๒ แห่ง(หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งมาก และหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งน้อย) และจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดเป็นพื้นที่บ้านบองอ หมู่ ๔ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่มีความเข้มแข็งน้อย ๒. ได้กำหนดแผนการเตรียมการลงพื้นที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑) 
การปฏิบัติของจุดตรวจร่วมบ้านบองอ (สามแยกเข้า บ.เมาะซาวา บ.ย่อย บ.บองอ) ซึ่งเป็นจุดตรวจร่วมด้านความมั่นคง และการคัดกรองโรคโควิด 19 มีการประกอบกำลังจากกำลังพลของหน่วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๕ ร่วมกับกำลังภาคประชาชน ๒.)การดำเนินกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้

 เป็นเจ้าของโครงการ ในพื้นที่ตำบลบองอ ๓.)การดำเนินการโครงการน้ำดื่มไอร์บองอ กองทุนหมู่บ้านบองอ หมู่ที่ ๔ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  แผนการดำเนินการต่อไป
 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจะได้ประสานลงพื้นที่ กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น