จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

ส่งมอบบ้านตามโครงการ ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

 ส่งมอบบ้านตามโครงการ ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
เมื่อวันที่ิื 8 เมษายน 2564) เวลา 13.00 น. ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ให้การต้อนรับ พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในโอกาสเดินทางเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนไทยพุทธ ที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จำนวน 8 หลัง พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส, นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร สุไหงปาดี, นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่ร่วมการต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง 


พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า  โครงการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนไทยพุทธครั้งนี้ เป็นการบูรณาการปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ และหน่วยทหารในพื้นที่  ได้สำรวจประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  ให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านชุมชนไทยพุทธในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งที่ผ่านมา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 

ได้มีนโยบายให้หน่วยในพื้นที่ ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อันจะช่วยเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันต่อไป 

จากนั้น เวลา 14.00 น. คณะได้เดินทางต่อไปยัง หมู่ที่ 8 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งมอบบ้านจำนวน 4 หลัง ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส พร้อมพบปะพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ 


สำหรับ โครงการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนไทยพุทธ ที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร มีเป้าหมาย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมจำนวนทั้งสิ้น  251 หลัง แยกเป็น ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน  108  หลัง ,จังหวัดปัตตานี จำนวน 46 หลัง ,จังหวัดนราธิวาส จำนวน 55  หลัง และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา จำนวน 42 หลัง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น