โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรม ปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

 

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรม ปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ  รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   เป็นประธานเปิดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจำครัวเรือน  การดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร  โดยมีนางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส, นายอนันต์  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา  ผู้นำชุมชน และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส

 


    


  

  การจัดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชน ที่จะลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน สร้างความอบอุ่น ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครัวเรือน ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวร่วมกัน และสมาชิกในครอบครัวได้รับประทานพืชผักที่ปลอดสารเคมี  และที่สำคัญในภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนและชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย

       1. การมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน

       2. การแลกเปลี่ยน แบ่งปันผลผลิตพืชผักสวนครัว

 


        ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ““น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารรอบที่ 1 คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 30 มิถุนายน 2563 และ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 5 ธันวาคม 2563 โดยยึดหลักการระยะที่ 1 เป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังได้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  โดย การน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร  รอบที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2564

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น