โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

"สถาปนา 120 ปีกรมที่ดิน" รัฐมนตรีฯ นิพนธ์ ตั้งเป้า เปลี่ยน นส.3ก เป็นโฉนดที่ดินทั้งประเทศ หนุนประชาชน เสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

   "สถาปนา 120 ปีกรมที่ดิน"

   รัฐมนตรีฯ นิพนธ์ ตั้งเป้า เปลี่ยน นส.3ก เป็นโฉนดที่ดินทั้งประเทศ หนุนประชาชน เสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 120 ปี พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาและส่วนแยกทั่วประเทศผ่านระบบ Web Conference     นายนิพนธ์ กล่าวว่า "ตนรู้สึกยินดีและชื่นชมอย่างจริงใจที่กรมที่ดินได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานในภารกิจมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยจากผลการปฏิบัติงานของกรมที่ดินเป็นระยะเวลายาวนานถึง 120 ปี จะเห็นได้ว่ากรมที่ดินได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี และด้านการบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องรองรับกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

 ทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งได้มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างจริงจัง โดยมีการสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจแนวทางนโยบายที่ถูกต้องชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังของประชาชนที่จะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ เกิดความเป็นธรรมในสังคม และเป็นที่เชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี"


    "สำหรับนโยบายในการดำเนินงานก้าวต่อไป โดยให้ความสำคัญด้านบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ออกเอกสารสิทธิด้วยความถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสไม่มีการทุจริตเป็นสำคัญ ภายใต้การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยและความสงบสุขของประเทศ  รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มีเป้าหมายให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย และปลอดภัย และถ่ายทอดภารกิจให้กรมที่ดิน ด้าเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในที่ดิน และมีความมั่นคงในทรัพย์สิน การมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ต้องเป็นการออกโฉนดที่ดินที่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และให้ประชาชนเกิดความศรัทธาในภารกิจ กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย การสร้างความเข้มแข็งรากฐาน โดยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อให้ชุมชนได้มีความสุข โดยถ่ายทอดภารกิจให้กรมที่ดินจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนและจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดอย่าให้มีกรณีการนำที่ดินของรัฐไปแจกให้คนรวย การปกป้องรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดิน ของกรมที่ดิน ทั้งด้านการจัดการที่ดินของรัฐ

 และการจัดการที่ดินของเอกชน จัดระบบเอกสารสิทธิในที่ดิน และการรังวัดเป็น แบบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ กรมที่ดินต้องเป็นศูนย์ข้อมูลที่ดิน และแผนที่แห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ รัฐบาลในการบริหารประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่างแท้จริง การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนารูปแบบการ ให้บริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงมีต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ดินมาใช้

ในการบริการประชาชน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนับว่าเป็นผลงานและเป็นตัวอย่างที่ดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดที่ดี มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกับปราบปรามการทุจริต" นายนิพนธ์ กล่าว


  นอกจากนี้ รมช.มท. ยังได้ตั้งเป้าในนโยบายเร่งรัดการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์จากนส.3ก ให้เป็นโฉนดที่ดิน ทั้งประเทศเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชน เสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แก่ประเทศชาติ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น