โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

พช. นราธิวาส จัดการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมกราคม 2564 และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล โครงการ 10,000 ก้าว ชาว พช.สุขภาพดี จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

  พช. นราธิวาส จัดการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมกราคม 2564 และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล โครงการ 10,000 ก้าว ชาว พช.สุขภาพดี จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
          วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ณ  ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ 13 อำเภอ
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล "โครงการ 10,000 ก้าวชาว พช.สุขภาพดี"“ประเภทจอมขยับ ผู้ชนะเลิศมีจำนวนก้าวรวมมากที่สุด 1 รางวัล(4,900,000 กว่าก้าว)
 คือ นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และรางวัลประเภทจอมขยัน  รองชนะเลิศอันดับ 3 ซึ่งลดน้ำหนักมากที่สุด( ลดได้ 8.50 กิโลกรัม) คือ นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ซึ่งเป็นคนเดียวที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท จากผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเดินวิ่งนับก้าว เพื่อสุขภาพดีทั่วประเทศ ช่วงระยะเวลา 90 วัน
          นางสาวสุนีย์ มาหะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งข้อราชการ ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กรมฯ/จังหวัด ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ร่วมชี้แจง รายละเอียดตามวาระสำคัญๆ ดังนี้

 1. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบบริหาร งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และ งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ

 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การรณรงค์รับสมัครสมาชิก การบริหารจัดการหนี้  การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส

 4. แนวทางการจัดงานกาชาดประจำปีหรือกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ

 5. การสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

 6. การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

 7. ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564

 8. การบันทึกข้อมูลสมาชิกกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

 9. การดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

 10. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

 11. การจัดกิจกรรม Kick Off ลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 

        และประเด็นวาระอื่นๆ เป็นต้น     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนราธิวาส (ป.ป.ช. นราธิวาส) ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้) ระยะที่ 1 เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้      การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัด จังหวัด และอำเภอ ตลอดจนการวางแผนขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2564 ให้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น