จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับภาครัฐจัดให้มีพิธีถวายปัจจัย / ข้าวสาร แก่ ๑๓ วัด-สำนักสงฆ์ ที่ยังไม่ได้รับกฐิน ผ้าป่า และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย - ผู้ยากไร้ จำนวน ๗๐ ราย (ชมคลิป)

 

    สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับภาครัฐจัดให้มีพิธีถวายปัจจัย / ข้าวสาร แก่ ๑๓ วัด-สำนักสงฆ์ ที่ยังไม่ได้รับกฐิน ผ้าป่า และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย - ผู้ยากไร้ จำนวน ๗๐ ราย (ชมคลิป) ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว   เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา   สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและกองงานคณะที่ ๓ จัดให้มีพิธีถวายปัจจัย / ข้าวสาร แก่ ๑๓ วัด-สำนักสงฆ์ ที่ยังไม่ได้รับกฐิน ผ้าป่า และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย - ผู้ยากไร้ จำนวน ๗๐ ราย 
  ที่วัดพรหมนิวาส โดยมี พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงาน ผู้นำองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประกอบด้วย พระครูโฆษิตสุตาภรณ์  ประธานเครือข่ายพระธรรมทูต ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วัดบูรพาราม  / พระมหาสมชาย  วิริยวโร เจ้าคณะอำเภอยี่งอ-บาเจาะ  (ที่ปรึกษา สทพ.นธ) / พระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส (ที่ปรึกษา สทพ.นธ) / พันเอกนายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิต  ผอ.ศูนย์อำนวยการแพทย์ จชต.  / นางอุษณีย์ ธูวโชติ วัฒนธรรมจังหวัด  / นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว  รักษาการ.ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  / นายวิทยา บุญสม ผู้แทนพุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส  /  ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย  คนซซื่อ หน.ชป.กร.ฉก.ทร.๓๓ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธี 

  
ซึ่งพิธีการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีพระภิกษุจาก ๑๓ วัด-สำนักสงฆ์ เข้าร่วมรับการถวายปัจจัย และข้าวสาร อย่างครบถ้วน  โดยมีปัจจัยถวายวัด-สำนักสงฆ์ รวมทั้งสิ้น ๑๖๗,๑๔๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)
  


ที่

วัด/สำนักสงฆ์

อำเภอ

นามพระสงฆ์

จำนวนเงิน

1

วัดลอยประดิษฐ์   

สุไหงปาดี

พระเฉลิมพล  ธมฺมทีโป

11,500

2

วัดเจาะไอร้อง   

เจาะไอร้อง

พระครูปญฺญาอริสราคม

11,500

3

วัดประสิทธิ์ประชาราม

จะแนะ

พระธรรมรัตน์  อุชุโก

11,500

4

วัดสวนธรรม         

รือเสาะ

พระครูสุนทรธรรมวัตร

16,500

5

วัดปิเหล็ง         

เจาะไอร้อง

พระอธิการสมศักดิ์  เตชพโล

11,500

6

ที่พักสงฆ์นิคมเขมาราม       

เมืองนราธิวาส

พระกิตติชัย  กิตติสาโร

11,500

7

ที่พักสงฆ์แก้วศิริธรรม

สุไหงโก-ลก

พระขจรวุฒิ  เขมธมฺโม

11,500

8

ที่พักสงฆ์สายสุวรรณาราม     

สุคิริน

พระสุชาตมหชฺฌาสโย

12,640

9

ที่พักสงฆ์ธาตุภูเขาทอง(ธ)        

สุคิริน

พระครูสมุห์พันยศ  จนฺทโก

12,140

10

สำนักสงฆ์ดุซงญอ

จะแนะ

พระหิน อฺตตสฺนโต

10,800

11

ที่พักสงฆ์อีสานสามัคคีใต้      

สุคิริน

พระขจรวุฒิ  โรจฺนวํโส

11,940

12

ที่พักสงฆ์วังน้ำเย็น(ธ)

อ.สุคิริน

พระทิศ วิสุทธิรกฺโข

11,780

13

ที่พักสงฆ์บ้านสายบน

อ.ศรีสาคร

พระมนู  มนุญฺโญ

12,340

14

วัดราษฎร์วิริยาราม  

อ.ยี่งอ

พระครูอำพล สุตโฆโส

10,000

 

 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น