โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อำเภอรือเสาะ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส และตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว”

 

อำเภอรือเสาะ  สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส และตามโครงการ มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัวเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม  2563  นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส และตามโครงการ "มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว" และมอบเมล็ดพันธุ์ผักและปุ๋ยคอก แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลทุกตำบลตลอดจนสตรีที่เป็นต้นแบบการปลูกผักสวนครัว  รั้วกินได้ ของทุกตำบล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส และตามโครงการ มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว
โครงการ มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัวจะนำไปสู่ความสำเร็จ โดยสรุปได้ดังนี้ 1. สามารถตอบเป้าประสงค์การดำเนินงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส   2. สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของจังหวัดนราธิวาส    3. นำไปสู่วิสัยทัศน์ (Vision) สำคัญ (1) วิสัยทัศน์ของจังหวัดนราธิวาส เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน  (2) วิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใน ปี 2565” (3) วิสัยทัศน์การพัฒนาของประเทศประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่โครงการ มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัวเพื่อศึกษาความนิยมบริโภคและความต้องการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รณรงค์ สร้างความเข้าใจให้ครัวเรือนได้มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ในปริมาณที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับครัวเรือน และบูรณาการการทำงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา โดยสอดคล้องกับภูมิสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมริเริ่มที่ดำเนินการควบคู่กับโครงการ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอรือเสาะ(กพสอ.) เป็นผู้ประสานงาน ณ หอประชุม ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น