จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

นราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล อำเภอ

  นราธิวาส      สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล  อำเภอ



      22  กันยายน  2563  นายอับดุลนัสเซอร์  หะมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส     ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส 



 เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ 




โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี /การค้นหาศักยภาพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยเครื่องมือ SWOT /การเขียนโครงการ



และการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี /การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี



 โดยจะทำให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล มีศักยภาพสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 



      รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที  17 ธันวาคม 2557 ให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอขอ จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 



      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)



 และต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทำให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมการพัฒนาชุมชน     



        กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

     


                                             

      วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

          (1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่ง เงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 

          (2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและ เครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรี และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม 

          (3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนา บทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน สังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 

          (4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 


      กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

          (1) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) 1 คณะ 

          (2) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 1 คณะ 

          (3) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) 76 คณะ 

          (4) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) 878 คณะ 

          (5) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต (คณะทำงานขับเคลื่อนฯเขต) 50 เขต 

          (6) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (คณะทำงานขับเคลื่อนฯจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) 77 คณะ 

          (7) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (ตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบล/เทศบาล) 

          (8) อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน (ตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกแห่งทั่วประเทศ (อาสาสมัครกองทุนฯ)



      บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต

          (1) ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน เบื้องต้น 

          (2) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุน 

          (3) ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิก 

          (4) ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนและสมาชิกในพื้นที่   


      ในปัจจุบันพลังสตรีมีบทบาทด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย อันจะเห็นได้จากในหลายคราวพลังสตรีเข้าไปมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเข้มแข็ง จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลสำเร็จในทางที่ดีขึ้น


 ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น