จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

กยท.จัดงบสวัสดิการ597ล้าน “สังข์เวิน”เผยบอร์ดเล็งเพิ่มหลายด้าน

 

กยท.จัดงบสวัสดิการ597ล้าน สังข์เวินเผยบอร์ดเล็งเพิ่มหลายด้าน

 


สวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางในมาตร 49 (5) ในวันนี้ สร้างคุณประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก ยิ่งในสถานการณ์ที่ราคายางตกต่ำ การมีสวัสดิการเข้าช่วย เป็นนโยบายที่บอร์ดการยางแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ นายสังข์เวิน ทวดย้อย กรรมการการยางพาราแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลการจัดสวัสดิการและอื่นๆ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง กล่าวถึงภาพรวมการจัดสวัสดิการชาวสวนยาง ตามพ.ร.บ. การยางฯ มาตรา 49(5) ในปี 2563/2564 และว่า

 


สวัสดิการชาวสวนยางมาตรา 49 (5) นี้ กยท. มีกรอบวงเงินที่จะนำมาใช้ประมาณ 597 ล้าน ซึ่งในงบประมาณตรงนี้ จะตั้งหมวดไว้เพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 ตั้งงบไว้ประมาณ 50 ล้าน สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สวนยางประสบเหตุอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย จ่ายเป็นรายละ 3,000 บาท ตามกรอบที่เราตั้งเอาไว้ หมวดที่ 2 ตั้งงบไว้อีก 50 ล้านบาท สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เสียชีวิตทุกกรณี นี่เป็นกฎหมายตามพ.ร.บ. เดิมที่เราตั้งเอาไว้ ถ้าหากว่าพี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางเกิดเสียชีวิต เราจะจ่ายให้ 3,000 บาท

 

หมวดที่ 3 ตั้งไว้ 4 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นทุนให้ฟรีจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คนละ 400,000 บาท จำนวน 10 ทุน หมวดที่ 4 ตั้งไว้ 200 ล้านบาท สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่อยากจะมีอาชีพเสริม เพื่อบรรเทาทุกข์ในเรื่องของการเงิน นอกเหนือไปจากอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง และหมวดที่ 5 ตั้งงบไว้ประมาณ 225 ล้านบาท เป็นเงินประกันอุบัติเหตุให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง

 


ซึ่งในปี 2563/2564 เราได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.4 ล้านราย เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเกิดเสียชีวิตทุกกรณี ได้เงินค่าปลงศพ 30,000 บาท หากเสียชีวิตจากกรณีรถจักรยานยนต์ จะได้เงินชดเชย 250,000 บาท รวมค่าปลงศพอีก 30,000 ก็เป็น 280,000 บาท และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในทุกกรณี ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ถูกลอบทำร้าย ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ เงินประกันที่ได้จะได้ 500,000 บาท รวมกับค่าปลงศพอีก 30,000 บาท เป็นจำนวน 530,000 บาท บวกกับเงินเยียวยาจากกยท. อีกจำนวน 3,000 บาท

 

นายสังข์เวิน เผยว่า เป้าหมายในปีต่อไป ทางบอร์ดบริหารมีความคิดที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลว่า ถ้าเราจะทำเป็นกองทุนเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางทั่วประเทศ จะสามารถเดินไปได้ในทิศทางไหน อาจจะให้พี่น้องเกษตรกรสมทบเข้ามา เมื่อพี่น้องเกษตรกรสมทบเข้ามาในเรื่องสวัสดิการก็จะครอบคลุมทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพต่างๆ โดยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้มีส่วนร่วมด้วย

 

ตอนนี้ทางเรากำลังศึกษาข้อมูลตรงนี้ และมีโอกาสเป็นไปได้ เพราะคณะกรรมการได้มีการประชุมหารือกันไปหลายครั้งแล้ว ซึ่งเร็วๆ นี้ ก็คงจะตกผลึกได้แล้วว่าจะเดินไปในทิศทางไหน หากกองทุนสมทบตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นสวัสดิการให้กับชาวพี่น้องเกษตรกรสวนยางเพิ่มมากขึ้น

 

ในเรื่องสวัสดิการใหม่ๆ ตอนนี้เราก็มองถึงประเด็นของกองทุนสวัสดิการ หากตกผลึกและสามารถเกิดขึ้นไปได้เราก็มองไปไกลถึงว่า เราจะดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้มากยิ่งขึ้นประกอบกับเรื่องการศึกษา ตอนนี้เราอาจจะดูแลลูกหลานของเกษตรกรชาวสวนยางจนจบแค่เพียงระดับปริญญาตรี แต่ในอนาคตต่อไปหากลูกหลานของเรามีความเก่ง ความสามารถ เราอาจจะมีการส่งต่อให้จนจบถึงระดับปริญญาเอก หรือให้เกี่ยวกับยางพารา เพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางของเรา ได้มาคิดค้นหรือค้นคว้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมยางพารา ซึ่งลูกหลานของเราตรงนี้จะได้กลายเป็นแม่พิมพ์ หรือแม่แบบของทางกยท. ต่อไปในอนาคต

 

ขณะเดียวกัน ในอนาคตเรามีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือเมื่อชาวสวนยางเกิดสวนยางประสบภัย ซึ่งเดิมจ่ายเป็นค่าชดเชยให้ 3,000 บาท ตอนนี้เรากำลังศึกษาเพื่อที่จะปรับเป็น 5,000 บาทหรือ 10,000 บาท ประเด็นที่ 2 ในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรสวนยางเสียชีวิตตามกฎหมายเดิม เราจะมีเงินชดเชยให้ 3,000 บาท ซึ่งเราตั้งกรอบไว้ในปีๆ หนึ่งจำนวน 50 ล้านบาท แต่พอใช้จริงๆ ไม่ถึง 10 ล้านบาท เราก็อาจจะปรับเพิ่มจาก 3,000 บาท เป็น 5,000 บาท

 


ในขณะนี้ท่านที่เป็นสมาชิกชาวสวนยางกับทางกยท. อยู่ ท่านได้รับสวัสดิการจากการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว อยู่ๆ วันหนึ่งท่านอยากจะเปลี่ยนอาชีพขึ้นมา เพราะราคายางที่ตกต่ำลง ซึ่งตัวนี้ผมเสียดายมาก ไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเราเสียสิทธิ์ อย่างน้อยๆ แค่เพียงท่านมีสวนยางเป็นจำนวน 2 ไร่ขึ้นไป ท่านก็เป็นสมาชิกกับทางกยท. ได้แล้ว และท่านก็จะได้รับสวัสดิการจากการยางแห่งประเทศไทย ผมถือว่ามีที่เดียวในประเทศไทยที่มีสวัสดิการให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ขนาดนี้ ถึงแม้ว่าราคายางจะตกต่ำลง แต่ท่านก็ยังมีหลักประกันในเรื่องของเงินชดเชยที่อาจจะได้มาในกรณีต่างๆ

นายสังข์เวิน กล่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น