โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การยางแห่งประเทศไทย จับมือ สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.สตูล เซ็น MOU ผลิตบล็อกยางปูพื้นตัวหนอน เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา (ชมคลิป)

 

การยางแห่งประเทศไทย จับมือ  สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.สตูล เซ็น MOU  ผลิตบล็อกยางปูพื้นตัวหนอน   เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา (ชมคลิป)


    

 


 เมื่อวันทีร 5 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ บุญยเกียรติ  ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทาง กยท. ได้เห็นความสำคัญในการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี่และนวัตกรรมที่เป็นผลจากการค้นคว้า ศึกษา วิจัย ขยายผลสู่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรสวนยางและผู้ประกอบการยาง


 ให้สามารถนำผลงานวิจัยและเทคโนยี่ไปใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าให้กับผลผลิตยาง และสร้างรายได้ให้สถาบันเกษตกร อันจะจำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง ส่งเสริมให้เกิดการนำผลผลิตยางมาใช้ในประเทศเพิ่มมากขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออก วัตถุดิบยางเพียงอย่างเดียว

        

นายณกรณ์  ตรรกวิรพัท  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท.ได้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ในการแปรรูปยางซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนยางใน จ.สตูล จึงนำผลงานวิจัย บล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอน ของ กยท.มาขยายผลสู่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง


 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมีศักยภาพและมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องจักรและบุคลากร สามารถนำผลผลิตยางพาราในพื้นที่ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ที่มีคุณภาพ กยท. และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด


 จึงมีคามตกลงร่วมกันที่จะนำผลงานวิจัยบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอนของ กยท.ขยายผลสู่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยื่นให้กับอาชีพการทำสวนยาง จึงเป็นที่มาของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU  เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสหกรณ์ในวันนี้ ซึ่ง ทาง กยท. มีความยินดีทีชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด 


ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา นำเทคโนโลยี่จาก กยท.มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตยางของสมาชิกในชุมนุนสหกรณ์ทั้งนี้ เชื่อว่าความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางของไทย ที่ผลิตโดยฝีมือของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจ  จนนำไปสู่การเป็นที่หนึ่งในระดับโลกทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน

         นายการีม ยูหันนัน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด กล่าวว่า ทางชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล  ได้ มีการรวมกลุ่มกันโดย เกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ จ.สตูล  เพื่อ ร่วมกันคิด ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถผลิตจากยางพาราได้ เพื่อนำออกสู่ตลาด ทั้งตลาดล่างและตลาดบน โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดน้ำยาง  แท่งนมาริเอร์  หมวกยางพารา และล่าสุด แผนรองพื้นหรือ บล็อกตัวหนอน  ที่ใช้สำหรับปู สนานเด็กเล่น สนามฟุตบอล  จน


 เป็นที่ยอมรับและมีหลานที่ได้ ติดต่อขอซื้อเข้ามา จนล่าสุด การยางแห่งประเทศไทย ได้ จับมือ พวกเรา ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนย์ แปรรูปบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอน พร้อมทั้งเป็นพี่เลี้ยง ให้พวกเราได้ เดินหน้าในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เพื่อนำออกสู่ตลาดต่อไป และเป็นการเพิ่มช่องทางเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางอีกทางหนึ่งด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น