โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศปบ.จชต. จัดอบรมปฐมนิเทศสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ศปบ.จชต. จัดอบรมปฐมนิเทศสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง โดยจัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาก่อนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สำหรับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 

ให้ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ รวมทั้งการดูแล ติดตามให้คำปรึกษาในระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายพิทยา เพชรรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา นางสาวโรฮานา หะยียูโซะ ผู้แทนกองกิจการต่างประเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ฮูซีน อับดุลรามัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ร่วมบรรยายให้ความรู้ เล่าประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ และตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


ทั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ได้กล่าวว่า นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความนิยมเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน และประเทศแถบตะวันออกกลาง การจัดอบรมเพื่อปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง ในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับนักเรียนและนักศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงผู้ปกครองและองค์กรต่าง ๆ

 ในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา สร้างเครือข่ายนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น