โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

" เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
" เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”  เนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓


"  หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวง "


 พลโท ธรรมนูญ วิถี  แม่ทัพภาคที่ ๑
ประธานพิธีเปิด  กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ ศูนย์การเรียนรู้หญ้าแฝก กองพลทหารราบที่๙


 พลตรี ฐกัด หลอดศิริ  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ประธานผู้ริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก กองพลทหารราบที่๙


กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกหญ้าแฝก ,ปลูกต้นไม้ต้นราชพฤกษ์ , ปล่อยปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา  ปลาตะเพียน จำนวน  ๓๕,๐๐๐ ตัว


คณะผู้มาร่วมงานเปิดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศูนย์การเรียนรู้หญ้าแฝก กองพลทหารราบที่๙
- พลตรี  สุวิทย์ เกตุศรี รองเเม่ทัพภาคที่ ๑ ( ๓ )

- พลตรี มนัส  จันดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑


พันเอก บรรยง  ทองน่วม
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙(๑)

พันเอก กานต์นาท  นิกรยานนท์
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙(๒)

พันโท กวินทร์ณัช เกิดสุข ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๙

- นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

- สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

- ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ ๔ จังหวัดกาญจนบุรี

- ประมงจังหวัดกาญจนบุรี

-เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

- กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาญจนบุรี

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนมวลชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

๒. เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด  พระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้

๓. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  การอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการนำหญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

๔. เพื่อรณรงค์และส่งเสริม ตลอดจนสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กำลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชน ในพื้นที่ในการใช้ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ความชุ่มชื้นในดิน ปรับปรุงสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ต่อไป
ประชาชนสามารถขอรับพันธุ์หญ้าแฝก ได้ที่ 098-6585549
กองพลทหารราบที่ ๙


อย่าพลาดติดตามชมประมวลภาพในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563


 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น