โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุม ภายใน สำนักงาน คปต.ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวพลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  ประชุม ภายใน สำนักงาน คปต.ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น ที่ห้องประชุมวิวรรธน์ปฐมภาคย์ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม ภายใน สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า โดยมีวาระการประชุม ที่สำคัญ

  ประกอบด้วย การติดตามผลการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาลครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รวมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว   และรับทราบ เรื่องหารืออื่นๆ เช่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกร่องแม่น้ำเทพาและแม่น้ำนาทวี รวมทั้งคลองตูหยง ที่อำเภอเทพา ได้เสนอ ของบประมาณเร่งด่วนขุดลอกปากแม่น้ำเทพา ร่องนอก ความยาว 2000 เมตรใช้งบประมาณ 20 ล้านบาทเศษ

 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเทพา โดยได้เสนอโครงการผ่าน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มาก่อนหน้านี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เน้นย้ำให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

 โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน และความพร้อมของพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ  จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน แปรรูปทุเรียนเทพา บริษัทม่านกู่หว่างฟู๊ด ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบผลการดำเนินการและพบปะผู้บริหารของบริษัท

 ก่อนจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ จุดที่จะดำเนินโครงการขุดลอกปากแม่น้ำเทพา ก่อนเดินทางต่อไปยัง กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง และโครงการฟาร์มตัวอย่างค่ายรัตนพล ก่อนเดินทางกลับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น