โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โกจู๋ ; วิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล ผู้นำทีมธรรมาภิบาล นำการขับเคลื่อนกระบวนการ สร้างการเมืองชีวิตวิถีใหม่" ชุมชน เขต 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนสร้างนโยบายการบริหารเมืองธรรมาภิบาลบริการประชาชน  โกจู๋ วิฑูรย์  อิสระพิทักษ์กุล ผู้นำทีมธรรมาภิบาล นำการขับเคลื่อนกระบวนการ สร้างการเมืองชีวิตวิถีใหม่"   ชุมชน เขต 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนสร้างนโยบายการบริหารเมืองธรรมาภิบาลบริการประชาชน

ชุมชน เขต 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนสร้างนโยบายการบริหารเมืองธรรมาภิบาลบริการประชาชน
        โกจู๋ ; วิฑูรย์  อิสระพิทักษ์กุล ผู้นำทีมธรรมาภิบาล นำการขับเคลื่อนกระบวนการ Test Run : New Normal Politics "สร้างการเมืองชีวิตวิถีใหม่" นำพาการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างนโยบายการบริหารเทศบาลธรรมาภิบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


@เป้าหมายขับเคลื่อน
1.ลดการแสวงหาแสวงหาผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่นของการบริการองค์การสาธารณะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2.การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.ยกระดับฟื้นชุมชนการค้า"เมืองท่าวัง เป็นตลาดคนเดิน เมืองโบราณการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมโยงเมืองกับชุมชน OTOP"
@คำประกาศผู้นำและทีมบริหารเมือง
   ผอ.สินเทา บุญขวัญ รับผิดชอบนโยบายด้านการศึกษา
    "ประกาศหนุนผู้นำ สร้างการศึกษาของเทศบาลฯ ให้ติดอันดับ 1/5 ของการศึกษาประเทศ"
   วิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล(โกจู๋) ผู้ทีมธรรมาภิบาล
    "ผู้บริหารเมือง เราพร้อมนำพาพัฒนาชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การบริหารเมืองธรรมาภิบาล" ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้

    โกเปี๊ยก รับผิดชอบนโยบายด้านการประปาบริการน้ำประชาชน
    "น้ำใส ไหลตลอดเวลา"
   ชาวชุมชน เขต 3 นครศรีธรรมราช
   "เรียกร้องการเก็บขยะต้องสะอาด น้ำต้องระบายได้ดีไม่ท่วมขัง ถนนไม่หลุมบ่อ ปรับภูมิทัศน์ สร้างเมืองสวยงาม"
     วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมปุระนคร เวลา 13.00 - 17.00 น.


นายขุน  เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
ประเทศไทย
17/07/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น