โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

(ชมคลิป) พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 จะเห็นว่าป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม รักษาระบบนิเวศ ถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงไปมากๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 เพื่อแสดงพลังสตรีในการน้อมนำพระราชดำรัส " ...สืบสาน รักษา ต่อยอด..." สู่การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อให้สตรีอาสาพัฒนา มีความมั่นคงทางอาหาร มีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ จากการปลูกต้นไม้ สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติของประชาชน โดยขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับชุมชน การดำเนินโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2.เพื่อแสดงพลังสตรีในการน้อมนำพระราชดำรัส "...สืบสาน รักษา และต่อยอด..

." สู่การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 3.เพื่อให้สตรีอาสาพัฒนา มีความมั่นคงทางอาหาร มีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการปลูกต้นไม้ สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินโครงการฯ ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมปลูกป่า ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรสตรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ตลอดจนผู้ใจทั่วไปในพื้นที่อำเภอรือเสาะ ผลที่คาดว่าจะจะได้รับ ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากประโยชน์ของการปลูกต้นไม้

เพื่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้หลายชนิด โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จาก งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ 480 ไร่ ณ ป่าชุมชน ทุ่งกูนา บ้านไอร์กลูแป หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 โดยมีนายดอรอแม ตาเย๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอและนายอิศรา มณีโสะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น