โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

“ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติ” “ โครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง “


การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติ” “ โครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง


   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑  พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ การปฎิบัติงานภายใต้นโยบาย และกรอบการปฎิบัติงานที่ได้รับการมอบหมายจาก กอ.รมน.รวมทั้งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ


  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยการน้อมนำโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฎีใหม่ 

นำมาบูรณาการเพื่อไปขยายผลในพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการผลึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในด้านอยู่ดี กินดี และ มีสุข ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อาทิ โครงการปราชญ์ร่วมใจสรรสร้างไทยเป็นหนึ่ง


   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง
ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน สร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์พัฒนาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และสร้างเครือข่ายทั่วประเทศให้เกิดความมั่งคั่งทางด้านอาหารในระดับครัวเรือนและประเทศชาติ โดยแจกเมล็ดพันธุ์ฟรีให้เกษตรกรและมีการส่งคืนดอกเบี้ยเมล็ดพันธุ์เข้าธนาคารตามที่สมาชิกพอใจจะคืนเพื่อแบ่งปันให้เกษตรกรต่อๆไป


พันเอก สุรวิชญ์ แดงจันทร์  รอง ผอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี รอง ผบ.มทบ.๑๒


พันเอกหญิง นพรรษศร เพ็ชรมงคล  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน. จังหวัดปราจีนบุรี

คุณ อรุณี นิยมกูล ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

                 และ


พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


  อย่าพลาดติดตามชม
 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติ
โครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง


ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น