โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

■ สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมและบรรยายพิเศษศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมและบรรยายพิเศษศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
"ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ความมีระเบียบวินัยอันดี ความเพียร ความรักสมัครสมานของประชาชน คือ หัวใจของการดำรงรักษาประเทศ ในสภาวการณ์ความปรกติใหม่ (New Normal) ที่กำลังดำเนินอยู่"
อ.พุทธมณฑล
25 มิ.ย. 63


บ่ายวันนี้ (25 มิ.ย. 63) เวลา 14.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา

 เดินทางเข้าเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง "หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ" แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

#วุฒิสภา
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น