โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 การปฎิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 การปฎิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


การปฎิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑

การปฎิบัติงานของกอ.รมน.ภาค ๑ ปี ๒๕๖๓ เป็นการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติประเด็นความมั่นคง ที้กำหนดให้ กอ.รมน. รับผิดชอบ ในอำนวยการ ประสานงาน  สั่งการ ปฎิบัติการ และกำกับดูแลในการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ แผนย่อยด้านการป้องกันประเทศ และแก้ไขปัญหา ที่มีผลต่อความมั่นคง และแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง แบบองค์รวม ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๓ กอ.รมน.ภาค ๑ มีผลปฎิบัติงานภายใต้นโยบายและกรอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก กอ.รมน. รวมทั้งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญดังนี้

- การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

- การสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

- ด้านความมั่นคงทางสังคม

- การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ภัยจากโรงระบาด

 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น