จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

โครงการทหารพันธุ์ดี รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(มีคลิป)


โครงการทหารพันธุ์ดี  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น.  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (มีคลิป)     เมื่อปีพุทธศักราช 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทหารกองประจำการ ที่มีความสนใจในด้านการเกษตร 

ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอน และกระบวนการการปลูกผัก ที่ปลอดภัยเมื่อปลดประจำการ...สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณ พระราชทานเมล็ดพันธุ์  แก่ทหารกองประจำการ ที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อให้นำกลับไปปลูกที่บ้านของตนทำให้มีผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน  หากมีมากก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน นับเป็นมงคลสูงสุดแก่ทหารที่ปลดประจำการ
โครงการ     “ทหารพันธุ์ดี


​​ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติโดยไม่คาดคิดซึ่งส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรของราษฎร ได้รับความเสียหาย ก็จะได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์

ซึ่งประชาชนก็จะสามารถนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ครัวเรือนและนำมาใช้ประกอบอาหาร ลดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อวัตถุดิบโดยไม่จำเป็นและ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคผักแบบปลอดภัย ปลอดสารพิษ ให้กับพี่น้องประชาชน นับเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีได้อีกทางหนึ่ง

   ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 มีผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของกำลังพล ครอบครัว และพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป ตามกระแสรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงให้มีการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในหน่วยทหาร
ทรงให้นำผลผลิตที่ได้นำมาบริโภค และจำหน่ายในราคาถูก  ให้กับพี่น้องประชาชน   ตามกระแสรับสั่ง กองทัพบก

กองทัพภาคที่๑
พลโท ธรรมนูญวิถี แม่ทัพภาคที่๑ จึงได้น้อมนำมาปฏิบัติตามโดยสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่๑ ขยายผลการปฏิบัติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในหน่วยทหาร ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และนำมาจำหน่ายในราคาถูก อีกทั้ง ได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับประชาชน เพื่อไปเพาะปลูกภายในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนต่อไป

วันนี้รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอนำเสนอโครงการ ทหารพันธุ์ดี  ของกองทัพภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้หน่วย
ขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑ ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี
กองพลทหารราบที่ ๙ พร้อมการสัมภาษณ์
พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
            และ  มณฑลทหารบกที่ ๑๓ พร้อมการสัมภาษณ์
พลตรี ธนสิน สุขโข  ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๑๓


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น.
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวงพิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น