โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

#ในราชการวุฒิสภา# จ.นครพนม ขอบพระคุณในไมตรีจิต (ภารกิจที่ 1/3)


#ในราชการวุฒิสภาจ.นครพนม ขอบพระคุณในไมตรีจิต  (ภารกิจที่ 1/3)


ระบบ 'Political System' ขาดความเป็นระเบียบและสร้างสรรค์ (Procedural Democracy), ปราศจากหลักการยึดมั่นในเกียรติยศเกียรติศักดิ์และความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน (Code of Honour), ปราศจากหลักจรรยาบรรณ, พฤติกรรมอันพึงประสงค์ (Code of Conduct), เป็นช่องทางที่ไม่ 'Workable' ไม่เข้าใจ ไม่พัฒนา กลับยิ่งสร้างความแตกแยก ใช้ถ้อยคำว่ากล่าวกันหยาบคาย ลบหลู่ดูหมิ่นความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน ไม่เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน สังคมปราศจากความเป็นเอกภาพ ปราศจากความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกหลานเยาวชนขาดการหวงแหนรักษา ที่เป็นความอบอุ่นใจและความรักสมัครสมาน

 จากครอบครัวและสถานศึกษา บางคนถูกชี้แนะให้กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ด้วยหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงไม่ใส่ใจ ขาดความรับผิดชอบ ลูกหลานต้องไม่กระทำเช่นนั้น พึงรำลึกอยู่เสมอว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมาช้านานมาก"


*ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ จ.นครพนม วันที่ 28 ก.พ. 63

เช้าวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 63 เวลา 10.15 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, กรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา


 บรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย" ให้แก่ ข้าราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ครูอาจารย์, องค์กรภาคเอกชน และประชาชน จ.นครพนม และ จ.บึงกาฬ ซึ่งเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม


#วุฒิสภา#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น