จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รำลึกถึง จ.ขอนแก่น ขอบพระคุณในไมตรีจิต


รำลึกถึง จ.ขอนแก่น ขอบพระคุณในไมตรีจิต


'พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก'

"พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน คือ ความเพียร ความไม่เห็นแก่ตัว มีความซื่อสัตย์สุจริต ที่ลูกหลานต้องจดจำและปฏิบัติให้เป็นธรรมชาติของบุคคลตลอดระยะเวลาการเรียนสายวิชาชีพที่ตนชอบซึ่งอาจใช้เวลาไม่ยาวนาน มองว่าหลักสูตรมีความกระชับ และเรียนตรงสายความชำนาญการ การได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เมื่อเรียนจบนักเรียนสายวิชาชีพสามารถเดินหน้าเข้าสู่ตลาดแรงงานได้โดยไม่ชักช้า เพราะหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ทั้งด้านทักษะ คือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตลอดระยะเวลาการเรียน และการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค การเรียนสายวิชาชีพอาจเหมาะกับคนที่มีความใจร้อน

 อยากเรียนจบเร็ว มีงานทำ ไม่เกี่ยงเรื่องเงินเดือนหรือสถานะทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในมหาวิทยาลัย มีความพอเพียง ประหยัด ต้องการแสดงออกเลยว่าอยากทำอะไร เป็นอะไร กล่าวคือ ประสงค์เข้าสู่ตลาดแรงงานในวัยที่รู้สึกว่ากำลังท้าทาย ไม่ต้องการแบมือขอเงินใครใช้"


*ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 7 ก.พ. 63

        เช้าวันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 09.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา

 บรรยายพิเศษ เรื่อง 'พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน' ให้แก่ คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ตามโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จัดโดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ณ หอประชุมแก่นเก้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น


#วุฒิสภา#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น