โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563

โปรดเกล้าฯ ตั้ง “พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์” เป็น ประธานองคมนตรี


โปรดเกล้าฯ ตั้ง  “พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์”  เป็น ประธานองคมนตรี  

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่องแต่งตั้งประธานองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้ง ประธานองคมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น ประธานองคมนตรี
           
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2563  เป็นปีที่ 5  ในรัชกาลปัจจุบัน
            
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
นาย ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น