โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ โครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงพระอาทิตย์ ( โซล่าเซลล์ ) “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  “ โครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงพระอาทิตย์ ( โซล่าเซลล์ ) “

         ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยแล้งซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปี ในการนี้พลโท ธัญญา เกียรติสาร   แม่ทัพภาคที่ 2
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2

-พันเอก ปฏิภาณ พนาพิศาล ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่21

- พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21

- พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2

-พันเอก ไชยนคร กิจคณะ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่2

- พันโท สนิท หอมหวล ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่3 กองพลทหารราบที่3
จึงได้มีนโยบายและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยสั่งการให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำทางการเกษตร ตามโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการระบบสูบน้ำจากแผงโซล่าเซลด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ตามทฤษฎีน้ำทองคำ ของศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียง สามารถนำไปใช้ระบบประปาชุมชนหรือเกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อยได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน


โครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ ( โซล่าเซลล์ ) โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สำหรับสูบน้ำใต้ดิน ให้กับประชาชนเพื่อนำไปเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคในครัวเรือนและการเกษตรกรรมปลูกพืชใช้น้ำน้อยได้ตลอดปี

 จุดประสงค์ของโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์

- เพื่อจัดหาน้ำสะอาดมากเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการอุปโภคได้ตลอดทั้งปี
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนให้กับประชาชนด้วยการใช้น้ำราคาถูก
- เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ดัวยเกษตรกรรมหลังครัวเรือน หรือการปลูกพืชใช้น้ำน้อย
- เพื่อให้เกิดการบรูณาการหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน

ดั่งวลีของโครงการที่กล่าวว่า “ แดดออก น้ำไหล โอ่งเต็ม ทุกวัน “

ติดตามชมภาพและบรรยากาศในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พุทธศักราช2563
เวลา ออกอากาศใหม่ 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ คืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น