โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

💥รอง ผบ.ทบ. และคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


💥รอง ผบ.ทบ. และคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


👉เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม ปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะฯ เดินทางมายัง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่ และดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงที่ผ่านมา

 โดยนี้มี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลโท สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม


พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า การลงมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่ ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อพี่น้องประชาชน มองเห็นจากความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ทั้งงานด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา


🔴นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า สำหรับ การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เป็นหลัก โดยมีงานที่ต้องดำเนินการด้วยกัน 2 ด้านคือ ด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา ที่ผ่านมา

ได้ดำเนินการมุ่งสู่เป้าหมายหลัก 3 ประการ คือการยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง, การสร้างฐานชุมชนระดับตำบลให้เข้มแข็ง โดยการสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน และคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงหลักการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ เรื่องการฟื้นฟูชุมชนไทยพุทธได้ดำเนินการต่อเนื่อง, เรื่องการอำนวยความเป็นธรรมและเยียวยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใช้กลไกลสภาสันติสุขตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนระดับตำบล ให้เป็นฐานที่เข้มแข็งทั้งมิติด้านความมั่นคงปลอดภัยอีกด้วย


📌📌ในการนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชมการทำงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้เน้นย้ำการประสานงานความร่วมมือกันระหว่างกองอำนวยการรักษาความภาคใต้มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ทั้งในมิติของการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้กับต่างประเทศให้ได้รับทราบถึงการพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ควบคู่ไปกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเน้นย้ำ งานด้านการพัฒนาศักยภาพและต่อยอดความสามารถของเยาวชนในพื้นที่ เพราะเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


ขอบคุณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น