จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ชมคลิป) “เอกรัฐ หลีเส็น “ ผู้ว่าฯนราธิวาสมอบนโยบายการทำงานแก่ข้าราชการพื้นที่อำเภอรือเสาะ ชูนโยบายสู่ “ 7 วาระนราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” พัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ของชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


 (ชมคลิป) “เอกรัฐ  หลีเส็น “ ผู้ว่าฯนราธิวาสมอบนโยบายการทำงานแก่ข้าราชการพื้นที่อำเภอรือเสาะ ชูนโยบายสู่ “ 7 วาระนราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” พัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ของชาติ  “มั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน”

        ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.เวปหนังสือพิมพ์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ / ภาพข่าว


        เมื่อวันที่ 8 พฤจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.  ที่ศาลาอเนกประสงค์อำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ  โดยมีนายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังนโยบายฯ

          นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวมอบนโยบายการทำงาน มุ่งหวังขับเคลื่อนพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนราธิวาสมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสู่ “7 วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืนประกอบด้วย

 1 นรา...ตามรอยพ่อ (ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ) มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชน


   2 นรา...สะอาด (สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใจสะอาด) พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การสร้างวินัย รักษ์สะอาดการสร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ การจัดการขยะทุกระดับ


     3 นรา...สะดวก (ดูแล ใส่ใจ พร้อมให้บริการ) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนสู่ระดับสากล พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


      4 นรา...สบาย (เศรษฐกิจสมดุล อบอุ่นทุกครัวเรือน) สร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต การระดมทุน การบริหารจัดการและการตลาดให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน


      5 นรา...ปลอดภัย (ทุกแห่งหน คนปลอดภัย) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย และมีความมั่นคงในพื้นที่


      6 นรา...แบ่งปัน (คนนรา...ทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน) การสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้


      7 นรา...รักษ์สามัคคี (สามัคคี คือ พลัง) การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน รู้ รัก สามัคคีมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม ศาสนิกสัมพันธ์


     

      โดยการจัดเวทีพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยียนประชาชน ผู้นำศาสนา และข้าราชการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้เกิดความสามัคคีแก่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ นโยบาย แนวทาง และจุดเน้นหนักในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส เป็นกรอบหลักที่ใช้ในการทำงานซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโอกาส และความเหมาะสม 
      โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อขับเคลื่อน “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืนไปสู่เป้าหมาย ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และนำพาจังหวัดไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น