จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

" เป็นรายการเดียว..ที่เปิดโอกาสที่ให้พวกผมได้พูดถึง..ได้พูดกับทหารแบบเปิดอก "


" เป็นรายการเดียว..ที่เปิดโอกาสที่ให้พวกผมได้พูดถึง..ได้พูดกับทหารแบบเปิดอก "

ฝากข้อความนี้..ผ่านรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
จากความในใจประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
ถึงรัฐบาล/ กองทัพบก "

...................................       เรียน  คุณศิริพร  จงศิริ  ผอ.ใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
 ททบ.๕

     ผมขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
ที่เป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่ได้นำเสนอภารกิจและผลงานของท่าน พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๔


   

                   เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยประสบกับปัญหาความไม่สงบตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๔๗ ด้วยหลายๆ สาเหตุ  แต่นับจากที่ได้มีการแต่งตั้งให้ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช ไปดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๔  เพื่อดูแลความสงบสุขของพี่น้องในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ การปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะแม่ทัพมีหลายมิติในการบรรเทาหรือลดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ได้มาก ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ 


                  คือ การทำโครงการ "พาคนกลับบ้าน" เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้หลงผิดที่มีความเห็นต่างได้มีโอกาสกลับมาสู่ครอบครัวอีกครั้ง พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม พร้อมกลับตัวเป็นคนดี นอกจากนี้ท่านยังได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ มาพัฒนาพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ต้นรวงผึ้ง , ทำฝายมีชีวิต ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ฯลฯ ล้วนแล้วทำให้ราษฎร์ในจังหวัดภาคใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างถาวร
                 เป็นที่ทราบกันดีว่า การเป็นทหารของพระราชานั้น ตลอดชีวิตการรับราชการต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ โดยยึดหลักความสงบเรียบร้อยของสังคมและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ จนสามารถครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนให้รัก เชื่อถือ ศรัทธา ซึ่งจะเห็นได้จากทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมแรงร่วมใจในการสนับสนุนแนวคิดและนโยบายของท่านของท่านแม่ทัพในการขับเคลื่อนจนงานราชการทั้งหลายสัมฤทธิ์ผล
อย่างดียิ่ง


          ผมมั่นใจว่าภาครัฐและทิศทางและพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ มีความเข้าใจในวิถีชีวิตและความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งรับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  เมื่อท่านพลโทปิยวัฒน์ นาควานิช ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลและกองทัพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่๑๔ จังหวัดภาคใต้ จนทำให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และนานาชาติ มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้มากขึ้น

         การจัดทำแผนปฏิบัติงานและโครงการสำคัญควรได้รับการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านแม่ทัพภาคที่ ๔ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ที่สำคัญท่านแม่ทัพภาคที่๔ มีเจตนารมณ์ในการใช้กฎหมายนำเพื่อความเป็นธรรมและความสงบสุขให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ประชาชนเห็นถึงความจริงใจในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยว


     เราอยากได้ท่าน
พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ อยู่ร่วมทำงานดูแลพี่น้องชาวปักษ์ใต้จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ...และอีกยาวนาน


นายอำนาจ (คนจังหวัดกระบี่ )

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น