จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นราธิวาสอำเภอเมืองจัดกิจกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ระดับอำเภอ


นราธิวาสอำเภอเมืองจัดกิจกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ระดับอำเภอ

          ที่หอประชุม 100 ปี กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ อำเภอเมืองนราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพูดคุยเพื่อสันติสุขระดับอำเภอ โดยมีผู้นำศาสนา บัณฑิตอาสา และประชาชนจำนวน 100 คน

        สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปิดพื้นที่สร้างความต่อเนื่องในการ พูดคุยภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 2 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐต่อประชาชนในพื้นที่

           นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพราะจะทำให้ทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐในด้านต่างๆต่อประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะนำความรู้ ความเข้าใจที่เกิดจากกิจกรรมในครั้งนี้ 

          ไปถ่ายทอดให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านได้รับทราบอย่างทั่วถึงต่อไป เมื่อทุกคนในพื้นที่ในหมู่บ้านและได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงแล้วก็จะทำให้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดมประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น