จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อบต.แว้ง จ.นราธิวาส จัดโครงการพัฒนาผู้นำทัศนศึกษาดูงานสูงวัยสร้างเมืองที่ จ.ยะลา และสตูล เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอบต.แว้ง จ.นราธิวาส จัดโครงการพัฒนาผู้นำทัศนศึกษาดูงานสูงวัยสร้างเมืองที่ จ.ยะลา และสตูล เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานของศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลแว้ง ภายใต้โครงการเครือข่ายพลังชุมชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลสุขภาวะชายแดนใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)  ได้ดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การนำใช้ข้อมูล การทำวิจัยชุมชน เกิดพลังของเครือข่ายชุมชน สร้างการเปลี่ยนแปลงของคนตำบลแว้งในทุกด้าน


            โดยเฉพาะในมิติของสุขภาพ ต้นปี 2558 ศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลแว้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง ได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลแว้ง เพื่อขัดเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ทำให้เกิดกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เวทีแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ต่อมาปลายปี 2558 ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส ภายในการเรียนการสอนที่เน้นวิชาชีวิต ได้ทำการลงนามข้อตกลง MOU กับหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตตำบลแว้ง และหน่วยงานราชการต่างๆ 

              เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแว้ง โดยเปิดการเรียนการสอนทุกวันพุธ เวลา 08.3012.00 น. ปัจจุบันมีนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 50 คน และช่วงบ่ายมีการเรียนการสอนวิชาศาสนาให้กับผู้สูงอายุตำบลแว้งตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น. (200-400 คน) ถือว่าวันพุธเป็นวันของผู้สูงอายุตำบลแว้ง สำหรับหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแว้งเราใช้หลัก 5 อ 1 ก
5 อ. ได้แก่ 

              อ.ที่ 1 คือ อาหาร ทุกคนต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลูกผักรั่วกินได้ ไม่ทานอาหารที่ไม่มี่ประโยชน์ โดยการใช้พืชสมุนไพร
อ.ที่ 2 คือ อาชีพ  สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับนักเรียน เช่น การทำยาดม ยาหม่อง น้ำยาล้างจาน การทำลูกประคบ  บุหงาซิเระ  จากเศศวัสดุของเหลือใช้จากกะลาที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นต้น


            อ.ที่ 3 คือ ออม นักเรียนทุกคนต้องออมเงินทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นสวัสดิการ และเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
 อ.ที่ 4 คือ ออกกำลังกาย ทุกคนต้องมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย การรำกระบี่กระบอง การนับเลข การออกกำลังง่ายๆ
อ.ที่ 5 คือ อาสาสร้างเมือง  นักเรียนทุกคนต้องเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือเพื่อน ทั้งที่เป็นเพื่อนที่ติดสังคม ติดบ้าน และป่วยติดเตียง ด้วยกิจกรรม เพื่อนเยี่ยมเพื่อน และเพื่อนช่วยเพื่อน 


          ส่วน 1 ก.คือ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในวาระพึ่งพิง ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงต้องได้รับการดูแล ทั้งทางกาย และใจ มีอาสาสมัคร (CG) ดูแล


            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า จากกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดการพัฒนาในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแว้ง ศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลแว้งร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง ได้จัดโครงการพัฒนาผู้นำทัศนศึกษาสูงวัยสร้างเมือง เพื่อนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน และเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมความรู้นำมาใช้ในโรงเรียนที่บ้าน ไปดูศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายสรุปบทบาท และการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ณ บ้านทักษิณ อ.เมือง จังหวัดยะลา

           ศึกษาดูงาน การจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล ศึกษาดูงาน การจัดการขยะและชันชีนาทอนประเด็นสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จ.สตูล รวมทั้งประเด็นแลกเปลี่ยนจากการศึกษาดูงาน เพื่อต่อยอด และปรับใช้ในโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 54 คน.

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น