โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีท สะตอ เดินหน้าจัดอบรมโครงการ “มนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน”เพื่อลดสูญเสียตอกย้ำทุกคนมีส่วนร่วม


กลุ่มสตรีท สะตอ เดินหน้าจัดอบรมโครงการ มนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดสูญเสียตอกย้ำทุกคนมีส่วนร่วม

    เมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลลากลาง จังหวัดกระบี่ นายไพศาล ขุนศรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดกระบี่ เป็นประธาน เปิดโครงการ มนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนพร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สุวรรณ ภู่เต็ง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสันติ  เพชรแก้ว ประธานกลุ่มสตรีทสะตอ และคณะทำงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการฯ    ทั้งนี้ นายสันติ  เพชรแก้ว ประธานกลุ่มสตรีทสะตอ มนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนกลุ่มสตรีทสะตอ เป็นกลุ่มที่จัดตั้งโดยภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนในจังหวัดกระบี่ เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์และแนวคิด ในการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน จังหวัดกระบี่ ขึ้น 

     โดยมีการจัดตั้งคณะทำงาน และที่ปรึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น กลุ่มสตรีทสะตอมีความคาดหวังที่จะให้ชีวิตทุกคน รักษาชีวิต ปกป้องตนเอง จากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยว มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยแท้จริงแล้ว สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต นั้นมาจากปัจจัยมนุษย์ จริงหรือไม่ วันนี้กลุ่มสตรีทสะตอ จึงจัดโครงการฯนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง อีกด้วย


     โครงการ มนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะมนุษย์ปัจจัยที่จำเป็นต่อการขับขี่ให้ปลอดภัย ด้วยทัศนะคติที่ถูกต้อง และในที่สุดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นให้กลายเป็นการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดกระบี่ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล (อ้างอิงตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุในจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต) โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ ต่อไป
        ในส่วนการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา อสม. กู้ชีพกู้ภัย ห้างร้าน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน  เพื่อสู่การขับเคลื่อนต่อไป

ขอบคุณทีมข่าวกระแสใต้ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น