จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้แถลงข่าว การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้แถลงข่าว การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑


ใบแถลงข่าว
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

       ตามวิทยุสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนที่สุดที่ ๐๐๐๗.๒๒/๕๒๖๑ ลงวันที่ ๗ ธ.ค.๖๐   เรื่อง มาตรการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่  ๒๕๖๑

    กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การอำนวยการของ                           พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ  ผบ.กกล.ตร.จชต.,พล.ต.ต.ทรงเกียรติ์ วาทะกุล รอง ผบ.กกล.จชต.,พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.,พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รอง ผบ.กกล.จชต. สั่งการให้ กกล.ตร.ในสังกัดร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยดำเนินการตามมาตรการดังนี้


๑. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้ทุกหน่วยจัดทำแผน/มาตรการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รองรับเทศกาลดังกล่าว ให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์มากที่สุ
  ๑.๑ ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๐ ถึง วันที่ ๓ ม.ค.๖๑                   โดยให้ บช.ภ.๙ เป็นหน่วยหลัก บช.ปส., ส., สตม., ตชด., ทท., บก.ทล., รฟ. และ รน. เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
   ๑.๒ ป้องกันและปราบปรามคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น บริเวณสถานีขนส่ง สถานที่พักผู้โดยสาร แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่มีการจัดงานหรือจัดกิจกรรม ที่มีประชาชนไปร่วมงานจำนวนมาก
        ๑.๓ กำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เวลา                     เพื่อป้องกันและตัดโอกาสของกลุ่มคนร้ายที่จะก่อเหตุ
   ๑.๔ เฝ้าระวังสถานการณ์ สืบสวนหาข่าวเชิงลึก ระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  ด่านตรวจบุคคล ยานพาหนะ (โดยเฉพาะยานพาหนะที่เฝ้าระวัง) เพื่อตรวจค้น อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ยาเสพติดให้โทษและสิ่งผิดกฎหมาย
   ๑.๕ ประสานความร่วมมือสถานบริการ สถานบันเทิงต่างๆ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ก.ค.๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการในเรื่องการเปิดปิดตามกำหนดเวลา การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้สถานบริการฯ เป็นต้น รวมทั้งการแสดงลามกอนาจาร หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนให้จับกุมดำเนินคดีโดยเคร่งครัด และดำเนินการตามมาตรการทางปกครองอีกส่วนหนึ่งด้วย
    ๑.๕ ใช้หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๑ เป็นช่องทางหลักในการรับแจ้งเหตุจากประชาชน รวมทั้งข้อมูลการจราจรและการนำผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นๆ เข้ารับการรักษาพยาบาลให้ได้โดยเร็วที่สุด


      ๒.มาตรการการป้องกันเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่
   ๒.๑ กำหนดแผนเผชิญเหตุหรือมาตรการในการป้องกันการฉวยโอกาสของผู้ไม่หวังดีหรือผู้เสียผลประโยชน์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ โดยเพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัยสถานที่เชิงสัญลักษณ์ พื้นที่ที่มีการจัดงานเคาท์ดาวน์ สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและสถานที่สำคัญต่างๆ
   ๒.๒ จัดชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี โดยเฉพาะชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดปฏิบัติการพิเศษ               ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ชุดรวบรวมพยานหลักฐาน ชุดตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งสิ่งของอุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้โดยเร็วที่สุดเมื่อเกิดเหตุ


๓.มาตรการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
  ๓.๑ จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำในบริเวณสถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์ และเส้นทางหลักที่คาดว่าจะมีปัญหาการจราจร
    ๓.๒ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเส้นทางรองเพื่อรองรับการจราจรที่หนาแน่นและจัดเตรียมเส้นทางสำรอง เพื่อให้ประชาชนใช้ในกรณีการจราจรหนาแน่นในเส้นทางหลักแล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
     ๓.๓ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีจุดบริการประชาชนในเส้นทางที่ประชาชนใช้ในการเดินทางจำนวนมาก
     ๓.๔ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรถยก รถกู้ภัย สามารถใช้งานได้ทันที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
     ๓.๕ ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรในพื้นที่การจัดงานอย่างเคร่งครัด
     ๓.๖ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน ให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง ทางลาดชัน จุดตัดและจุดกลับรถโดยให้กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน รวมทั้งเตรียมช่องทางพิเศษทางเลี้ยวทางลัดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งตำรวจและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และจัดให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถด้วย
     ๓.๗  มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย ให้กวดขันจับกุมในข้อหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักต่อการเกิดอุบัติเหตุและส่งผลกระทบต่อการจราจรในภาพรวมตามมาตรการ ๑๐ ข้อหาหลัก (๑๐รสขม) ในห้วง ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ ถึง ๓ ม.ค.๖๑ โดยให้เน้นข้อหา ขับรถขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ขับรถย้อนศร เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และทำให้เสียชีวิตบนท้องถนน
     3.8 กวดขันจับกุมผู้เล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และปล่อยโคมลอย ในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน หรือรบกวนการจราจรทางอากาศ
     ๓.9 จัดทำ “โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ” ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61 (ระยะเวลา 10 วัน) เพื่อเสริมการปฏิบัติในการป้องกันอาชญากรรม ทั้งนี่ให้ หน.สถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น