โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส โรงเรียนเทศบาล 6 เปิดโครงการนิทรรศการและประกวดกิจกรรมทางวิชาการภายใต้ชื่องาน"เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงร่วมสืบสาน วิชาการเทศบาล ๖

นราธิวาส โรงเรียนเทศบาล 6 เปิดโครงการนิทรรศการและประกวดกิจกรรมทางวิชาการภายใต้ชื่องาน"เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงร่วมสืบสาน วิชาการเทศบาล ๖

         เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ ถ.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดย นาย ธนาวิทย์ ไชยยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นาย อุดม เด่นสันติกุล
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาสร่วมเป็นประธานเปิดพิธีโครงการนิทรรศการและประกวดกิจกรรมทางวิชาการภายใต้ชื่องาน"เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงร่วมสืบสาน วิชาการเทศบาล ๖"โดยมี นาย นิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมเป็นเกียติ ในการนี้มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหน่วยงานข้าราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะอาจาร์ ครู นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

        โดย นางเจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๖ กล่าวรายงาน ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์แก่นักเรียนในการเรียนรู้กลุ่มสาระเพื่อเผยแพร่การดำเนินโครงการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๖(ถนนโคกเคียน)เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถต่างๆแก่นักเรียน
โดยมีกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม


๑.กิจกรรมการประกวดทักษะทางวิชาการ
๒.กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
        ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่๑๔--๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ในการจัดกิจกรรมจะเห็นได้ว่าโครงการนี้มีความสำคัญที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเข้าถึงการดำเนินวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเรียนรู้ในการพึงตนเองให้ได้มากทีสุดจนเป็นสังคมแห่งการพึงตนเอง เกิดความรักความสามัคคีปรองดองกันของคนในสังคมก้าวสู่สังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน       ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๖ และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๕และ โรงเรียน ต่างๆอีกหลายโรงเรียน


ขอบคุณข่าว/มูฮำมัดตัรมียี สามะแม spmc

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น