โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปัตตานี กอ.รมน.ร่วม ศอ.บต.จัดอบรมสร้างแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ดึงภาคประชาสังคมกว่า 500 องค์กร ร่วมแก้ปัญหาชายแดนใต้ จัดงบ 50 ล้าน หนุนกิจกรรมสร้างสันติสุข (ชมคลิป)

ปัตตานี  กอ.รมน.ร่วม ศอ.บต.จัดอบรมสร้างแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ดึงภาคประชาสังคมกว่า 500 องค์กร ร่วมแก้ปัญหาชายแดนใต้ จัดงบ 50 ล้าน หนุนกิจกรรมสร้างสันติสุข (ชมคลิป)

       ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ /ภาพข่าวเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2560 ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมสร้างแนวทางการขับเคลื่อนโครงการและรับฟังแถลงประเด็นการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกอ.รมน.ร่วมกับ ศอ.บต.

 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2560 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายปรีชา ชนะกิจกำจร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมให้การต้อนรับ


นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหา โดยกำหนดแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2558 จนถึง พ.ศ.2560 ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับแต่ยังไม่มีแนว
          พล.อ.อุดมชัย ระบุว่า รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คปต.)ขึ้นมา เพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งรายงานผล,ความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีรับทราบโดยตรง ซึ่งโครงการดังกล่าวตนเองเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดขึ้น

          'การสร้างสภาวะแวดล้อม ให้คิดและมองมุมบวก ทำให้สร้างผลักงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งภาคประชาสังคมเป็นคนมีอุดมการณ์,จิตอาสา ทำให้การเชื่อมต่อกับภาครัฐฯทำได้ง่ายยิ่งกว่า เพราะกลุ่มคนดังกล่าว ได้สร้างกระบวนการ ทั้งความจริงใจ การมีส่วนร่วม กับผู้คนทั้งในรูปแบบกิจกรรม และอื่นๆไว้ก่อนหน้าแล้ว

พล.อ.อุดมชัย กล่าวต่อว่า การที่ให้ภาคประชาสังคมเคลื่อนตัวได้ จำเป็นที่ภาครัฐฯจะต้องสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น เดินไปตามเป้าหมายสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งองค์ประกอบจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้

          ด้านนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การสร้างความรับรู้ให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมที่เข้ามาอบรมกว่า 500 องค์กร ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะนอกจากองค์กรภาคประชาสังคม ที่ประชาชนให้การยอมรับ เป็นผู้ชี้นำสังคม ซึ่งมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่อีกด้วย

'      โครงการขับเคลื่อนนี้ ได้สนับสนุนงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆสร้างความเข้าใจการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่      คือองค์กรภาคประชาสังคม ได้ทั้งเขียนโครงการของบประมาณตามหลักเกณฑ์ มีความเข้าใจเจตนาของภาครัฐ รวมทั้งเกิดพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม ในการหันมาจับมือแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงและยั่งยืนในท้ายที่สุด'นายไกรศร กล่าว


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น