โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สพป.สตูล จัดค่ายเด็กอัจฉริยะ พัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย "SPESAO Genuis Camp 2017" เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม และการดำรงชีวิต(ชมคลิป)


สพป.สตูล จัดค่ายเด็กอัจฉริยะ พัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย "SPESAO Genuis Camp 2017" เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม และการดำรงชีวิต(ชมคลิป)

         วันที่18ก.ค.2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์การเรียนรู้ภูริศึกษาวิชชาลัย อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนักเรียน SPESAO Genuis Camp 2017 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียน สังกัด สพป.สตูล ที่มีผลการสอบ O-NET อยู่ในระดับสูง เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ความมีอัจฉริยภาพด้านสติปัญญา สังคม และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข


         กิจกรรม ค่ายนักเรียน SPESAO Genuis Camp 2017 เพื่อ ต้องการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งหมด 159 โรง ให้ตรงกับสภาพปัญหาอย่างแท้ สพป.สตูลจึงนำผลการประเมินระดับชาติ O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ 3 ปีย้อนหลังเป็นข้อมูลในการยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนกลุ่มเร่งพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลการสอบโอเน็ตอยู่ในระดับสูงจำนวน 33 โรง โรงเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 93 โรง 

         โรงเรียนกลุ่มพัฒนาต่อยอด จำนวน 33 โรง และดำเนินการพัฒนานักเรียนตามกลุ่มโรงเรียนที่จัดแบ่ง โดยนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาต่อยอด นำมาจัดกิจกรรมค่ายต่อยอดส่งเสริมอัจฉริยภาพเต็มตามศักยภาพ ส่วนนักเรียนในโรงเรียนในกลุ่มปกติ สนับสนุนสื่อส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเร่งพัฒนา ให้มีการทำแผนพัฒนาปรับพื้นฐานนักเรียนความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับระดับชั้น
         ทั้งนี้เพื่อจัดกลุ่มร.ร.ตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ เพื่อพัฒนานักเรียนของร.ร.กลุ่มเป้าหมาย ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ซึ่งการจัดค่ายนักเรียน Spesao Genuis Camp 2017 จัดขึ้น 2 รุ่นรุ่นแรก 100 คนและรุ่นที่ 2 จำนวน 101 คน จัดขึ้นในวันที่ 20 ก.ค. 60 แต่ละรุ่นใช้เวลาในการเข้าค่าย 3 วัน 

       กิจกรรมเป็นการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในรูปแบบStem ศึกษาร่วมกัน กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ โดยในการเข้าค่ายครั้งนี้นักเรียนทั้งหมดได้แสดงออกในความสามารถความถนัดของตนเองอย่างเต็มที่ไปพร้อมๆกับความสนุกสนานและไม่เครียด
       ขอบคุณนิตยา แสงมณี // สตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น