โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส จัดกิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน เพื่อสร้างความรักความสามัคคี (ชมคลิป)

 นราธิวาส จัดกิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน เพื่อสร้างความรักความสามัคคี (ชมคลิป)     วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายมะฮัสตี มะแซสะอิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขต 3  เป็นประธานในพิธี โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ณ โรงเรียนบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวน 150 ท่าน

      เนื่องจากสภาพปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุ เจริญรวดเร็วมาก ทำให้สังคมเสื่อมโทรม   นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการศึกษาในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็นเพียงอย่างเดียวนั้น  ยังไม่ทำให้นักเรียนเป็นคนที่สมบูรณ์ได้  จึงควรมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน และโรงเรียน

       ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และดูแลความปลอดภัยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจตรงกันในด้านการอบรมสั่งสอนนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

      โรงเรียนเป็นหน่วยสังคม ที่ทำหน้าที่หลักในการให้การศึกษาอบรมแก่ เด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของ สังคม ประสบการณ์ที่เด็กเรียนรู้นั้นมิใช่มีอยู่ในเฉพาะโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน ด้วยการสร้างสัมพันธ์ ทีดีกับชุมชน ผู้บริหารต้องสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีกับ ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนชุมชน เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยภายในงานมีการบรรยายธรรม การอ่านอัลกุรอาน อนาซีด เกมและการละเล่นกิจกรรมต่างๆ

    นายมะฮัสตี มะแซสะอิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขต 3  กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ การส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนกับชุมชนต้องร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความรู้สึกหวงแหน ร่วมกันดูแลป้องกันและให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา

     อันจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและเกิดการประสานงานที่เป็นระบบเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ยั่งยืน ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติอย่างเคร่งครัดและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ความเข้าใจอันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตอย่างยั่งยืน 

     ขอบคุณภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น