โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาสมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนราชประชานุเคราะห์ 39

นราธิวาสมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนราชประชานุเคราะห์ 39

             
          นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 10 แก่นักเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
                เมื่อวันที่17 ก.ค.2560  ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 บ้านบ่อทอง ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39จ.นราธิวาส

              โดยมี นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จ.นราธิวาส กล่าวรายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส พระองค์ทรงให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา ให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดี มีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอในการศึกษาหาความรู้ เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น 

              ทั้งนี้ ภายในพิธีมีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนเข้าสู่พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมฉาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่10


นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39  เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ประสบปัญหาความไม่สงบให้ได้รับการศึกษา และแก้ไขปัญหาสังคมให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ในนามของมูลนิธิขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียน ทำให้การดำเนินงานภายในโรงเรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมายในการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส

ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาสมีนักเรียนจากทั้ง 13 อำเภอในจังหวัด และนักเรียนจากจังหวัดใกล้เคียง การจัดการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนปกติทั่วไป คือ ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประจำทั้งหมด 764 คน มีครูและบุคลากรทั้งหมด 104 คน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับการสอนศาสนาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และฝึกทักษะวิชาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบคุณ ปทิตตา หนูสันทัด นราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น