โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นายอำเภอรือเสาะ มอบเกียรติบัตร อสม. ดีเด่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และทุ่มเท ในการดำเนินงานยืนยันและพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อม(DID) ผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ของจังหวัดนราธิวาส (มีคลิปสัมภาษณ์)

 นายอำเภอรือเสาะ มอบเกียรติบัตร  อสม. ดีเด่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และทุ่มเท     ในการดำเนินงานยืนยันและพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อม(DID) ผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ของจังหวัดนราธิวาส (มีคลิปสัมภาษณ์)เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา  งานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ณ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรพร้อมให้โอวาท แก่ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนทั้งสิ้น 34 ราย  เทศบาล 2  ราย  โรงพยาบาลรือเสาะ 2  ราย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอรือเสาะ  30 ราย โดยมีนายซ้มซุดดีน หามะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ  นายมะมัสซูกี สามะแอ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เข้าร่วมพิธี

   ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อม(DID) เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มี 4 จังหวัดนำร่อง คือ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส ซึ่งอำเภอรือเสาะ มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50.66 ของจังหวัดนราธิวาส
การขับเคลื่อนงานภายใต้ความร่วมมือของนายอำเภอรือเสาะ นายซูปียัน แดเมาะเล็ง และหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน  และ  อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้ติดตามให้ประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบ มารับบริการการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อม(
DID) ทำให้อำเภอรือเสาะมีผลงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50.66

       การมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ให้แก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และทุ่มเท ในการดำเนินงานการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อม(DID)


      โดย นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอรือเสาะ  ได้กล่าวให้โอวาท   ขอบคุณ     ชื่นชม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ขอให้ดำรงรักษาคุณงามความดี มีพลังใจ และพลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สืบไป

        สำหรับรายชื่ออสม.อำเภอรือเสาะที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และทุ่มเท     ในการดำเนินงานยืนยันและพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อม(DID) ผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50  จำนวน ทั้งสิ้น   34 ราย

เทศบาลรือเสาะ   1. นางจิรัชยา  เพ็ชรพิมล 2. นางธิดา  พลภักดี

2.โรงพยาบาลรือเสาะ 1. นายสุนันท์  โสภา  2. นางคอรีเป๊าะ  ดอเลาะ 

3.รพ.สต.บ้านนาโอน   ต.รือเสาะ 1. นางสาลือมา ขาเดร์   2. นางบุปผา ยีมะ 4.รพ.สต.บ้านบูกิ๊ตจือแร   ต.รือเสาะ 1.นายอราเฮง  โตะหลู 2.นางสาวพาอีสะห์  ดือราแม  5.รพ.สต.บ้านยือราแป   ต.สุวารี 1. นายอิสมาแอ โต๊ะเตี๊ยะ 2. นางสาวมุมีนะห์ โต๊ะบี  6.รพ.สต.บ้านตายา ต.สุวารี 1. นางสาวมาเรียนี สนิทวาที  2. นายสาการียา มามะ 7.รพ.สต.มือและห์        ต.สาวอ 1. นางสาวนิพ๊ะ สิกาเสาะ  2. นางสาวรอซือนะ ดือเร๊ะ  8.รพ.สต.บ้านสาวอ               ต.สาวอ 1. นางเส๊าะ  คอแล

2. นางสาวนูรีซาน  โต๊ะแว๊ะ  9.รพ.สต.บ้านมะนังปันยัง     ต.สามัคคี  1. นางสาวฮำต๊ะ  สะมิงบองอ  2. นางสาวมาสีเต๊าะ  ตาเล๊ะ 10.รพ.สต.บ้านบาโงกือเต๊ะ    ต.สามัคคี 1. นางสาวสาวียะห์   สาแม   2. นางมะกลือซง   ยะมะ     11.รพ.สต.ลาโละ  ต.ลาโละ 1. นางมนทินา  ราแดง   2. นางสูฮานี  บินนิเลาะ   12.รพ.สต.บ้านอูยิ             ต.ลาโละ 1. นางนูรอาซีซะห์  ดะ นางสาวเจ๊ะอายีซะ  อีนอ 13.รพ.สต.บ้านบลูกาฮีเล    ต.บาตง 1. นางสาวไมมูเน๊าะ  เก๊ะบูเล๊าะ 2. นางสาวกาลีหม๊ะ  ลอนา  14.รพ.สต.บาตง   ต.บาตง 1. นางนูรียะห์  ลาเต๊ะ  2. นางสาวมารีเยาะ  วาเฮง 15.รพ.สต.เรียง   ต.เรียง 1. นางนูรมา  วาแมดีซา  2. นางสาวรอกีย๊ะ  มะเกมีนา 16.รพ.สต.ซือเลาะ    ต.เรียง 1. นายแวฮาเซ็ง นิรูบี 2. นางสาวรอฮานา  มะแตฮะ

17.รพ.สต.บ้านโคกสะตอ  ต.โคกสะตอ 1. นายอาแซ  ดีสะเอะ 2. นางรอปียะ  สาและ

   ในโอกาสนี้  นางนิภารัตน์ พันธเสน นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการและนางสมศรี พัทธ์นินันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิธีกรได้สัมภาษณ์ นาง จิรัชยา เพ็ชรพิมล ประธาน อสม.เทศบาลตำบลรือเสาะ.ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการยืนยันตัวตนหมอพร้อม  และสัมภาษณ์  นาย สุนันท์ โสภา   อสม.โรงพยาบาลรือเสาะ เกี่ยวกับ  บทบาทหน้าที่ของ อสม. กับการส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีสุขภาพดี (ติดตามได้ในยูทุป)

             

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการ เว๊ปไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ส่องทุกมุมมอง  สู่โลกโซเซียล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น