โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

นราธิวาส จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" จังหวัดนราธิวาส...


 จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" จังหวัดนราธิวาส...

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 14:00 น ณ ห้องพระนราภิบาลเล็กชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังใหม่


นางสาวสุนีย์  มาหะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" จังหวัดนราธิวาส  โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการลงนามฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย, นายอำเภอ ทุกอำเภอ, ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส, และเจ้าอาวาสวัดทุ่งคา เข้าร่วมพิธีฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยึดหลักทางศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่หวังให้ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา

2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง

3. เพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการจากโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 " เป็นโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม"

4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ทั้งพุทธ คริสต์  อิสลาม ศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นได้มีความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้งสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้หลักทางศาสนาที่เคารพนับถือมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชิวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อเกิดหมู่บ้านศีลธรรมในพื้นที่


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" จังหวัดนราธิวาส


ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น