โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2566(มีคลิป)

 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2566(มีคลิป)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566   นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 256 รางวัล โดยมี นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ สื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ เวทีกลางงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

   ในการนี้ นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วย  พัฒนาการอำเภอ 13 อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12  ปี 2566 (CD DAY 2023)”  โดย จังหวัดนราธิวาส ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางสาวยินดี บุญเตชพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอบาเจาะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

2.ข้าราชการทีเกษียณอายุครบ 60 ปี โดยมีประวัติการทำงานที่ดี ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่อง

- นายอรุณ สารบัญ พัฒนาการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-นายอนันต์ อามีเร๊าะ พัฒนาการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธืวาส


  นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันนี้ผมมีความตั้งใจ และมุ่งหวังที่จะเห็นองค์การของเรามีความเจริญก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงถาวร มีทิศทางและกรอบการทำงานที่ชัดเจนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับบุคลากร ที่ถือเป็นทรัพยากรที่เป็นกลไกสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ 


และตลอดระยะเวลา 61 ปี ที่ผ่านมาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่านต้องทำงานหนัก ซึ่งเป็นงานที่มีคุณค่า เป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศนำพาประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข ก็ด้วยความเสียสละของพวกเราทุกคนและในการก้าวสู่ปีต่อไปของกรมการพัฒนาชุมชนมีการกำหนดนโยบายแนวทางการทำงานในอนาคตที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาล ซึ่งภารกิจจะบรรลุสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่าน พร้อมกันผลักดันภารกิจ ซึ่งผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ยังหวังว่าจะช่วยเป็นแรงหนุนและให้กำลังใจให้กับน้อง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป และการที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการได้แสดงออกถึงความรักและความห่วงใย


 ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างจริงใจพร้อมกับแสดงความยินดีกับข้าราชการและหน่วยงานดีเด่น ที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ซื่อสัตย์ เสียสละ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างความสำเร็จในชีวิตข้าราชการ ที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างกับเพื่อนข้าราชการทุกท่านได้ 
ในนามของกรมการพัฒนาชุมชนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้ร่วมกันสร้างคุณงามความดีมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการประกาศเกียรติคุณในวันนี้ และขอให้รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณ คุณงามความดีนี้ตลอดไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น