โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดจากการรวมตัวของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง”

 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดจากการรวมตัวของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง” 

       ตั้งแต่รุ่น ๑ – ๔ ระหว่างพ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๑๘ จำนวน ๑,๑๖๙  คน ซึ่งโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๘ ได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน เรียกว่า “ ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์ ” ประกอบด้วย นายพยงค์ มกดา ,พ.ท.จุมพล ปัทมินทร์ ,พ.อ.อ.สมคิด ธนะนิมิต ,นายอำนาจ สอนอิ่มสาตร์ นาวาตรีจำเนียร ศรีพิณ และนายไพบูลย์ ศุภวารี โดยยื่นจดทะเบียนตั้งเป็นสมาคมต่อกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำขอที่ ๕/ ๒๕๒๑ และได้รับอนุญาตจดตั้งสมาคมตามหนังสือของทางกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการ ที่ ต.๕ / ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๑ 

โดยมีชื่อตามหนังสืออนญาตจัดตั้งว่า “ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ ” มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่๖๒/๒๒- ๒๔ ถนนประชาราษฏรสาย๑ แขวงบางซื่อ เขตดสิต กรุงเทพฯ ต่อมาปี ๒๕๒๓ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำโดย นายอำนาจ สอนอิ่มศาสตร์นายกสมาคมฯคนแรกได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอใช้พืนที่ส่วนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ บริเวณซอยอารียซ์  

 เพื่อสร้างสำนักงานถาวรของสมาคมฯ เพื่อประสานงานและสนับสนุนงานของกรมประชาสัมพันธ์ ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ และนายเฉลียว อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการบริษัท กระทิงแดง จำกัดบริจาคเงินค่าก่อสร้าง  โดยกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานเปิดที่ทำการ สมาคม เมื่อวันที่ ๔มกราคม ๒๕๒๕ พร้อมทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมของสมาคมว่า “สิรนธร” 

ซึ่งต่อมาสมาคมได้อัญเชิญจารึกลงแผ่นทองเหลืองติดตั้งไว้หน้าสมาคม ฯด้วย สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  จนกระทั่งนายวีระ ลิมปะพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘ ได้ทำหนังสือเสนอผ่านราชเลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลให้สมาคมเข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์และได้รับพระบรมราชานุญาต รับสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ ๑๗  มกราคม ๒๕๓๙ 

พร้อมกับจัดให้มีรางวัลเทพทองขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่องค์กร หน่วยงาน ศึลปิน พิธีกร นักจัดรายการที่ทำคุณประโยชนต่อสังคม ประเทศชาติ  เพื่อเป็นตันแบบในการทำหน้าที่สื่อมวลชน ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการให้ความคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน การคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

และการแสดงความคิดเห็นของประชาชนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปโดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสู่การรู้ทันข่าว ก้าวทันโลก รู้ทันคน ไม่ตกเป็นเครื่องมือเฟคนิวส์ ด้วยพัฒนาองค์ความรู้แก่มวลสมาชิกให้รู้ทันข้อมูลข่าวสารซึ่งหลั่งไหลมาในหลากหลายช่องทางในทุกมิติ สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 46 ที่ได้มีบทบัญญัติสนับสนุนการจัดตั้งกลไกควบคุมกันเองทางด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 และ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39

 ยังส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาติผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำมาตราฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ หรือ วิชาชีพ และควบคุมการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพกันเองภายใต้ผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ซึ่งการบริหารงานได้พัฒนาเปลี่ยนมาจนปัจจุบันนางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ เป็นนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ล่าสุดได้จัดฝึกหลักสูตร” นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เป็นรุ่นที่ 78 ระหว่างวันที่ 12 - 16 สิงหาคมที่ผ่านมา   สร้างนักประชาสัมพันธ์ออกรับใช้สังคมอีก 76 คนมาจากหลายแขนงอาชีพ ส่วนหนึ่งเป็นคนในแวดวงสื่อ นักวิชาการสื่อสารมวลชน นักธุรกิจต้องการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย


 ที่พร้อมเปิดรับบประสบการณ์ใหม่ ๆเพื่อไปใชในโลกแห่งการส่ือสารไร้พรมแดนที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล โดยเฉพาะการใช้สื่อที่ผสมผสานหลอมรวมหรือ New Media Online สู่การปรับการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้องทันสมัยสำหรับหน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 40 ซ. พหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 02 278 5665 ได้ทุกวันทำการ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น