โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

48 สาขา และตัวแทนอีสาน ออกแถลงการณ์หนุนอภิสิทธิ์ฯ เป็นหัวหน้า ปชป. ร่วมสร้างเอกภาพจากบุคลากรทุกรุ่น หวังเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชน

  48 สาขา และตัวแทนอีสาน ออกแถลงการณ์หนุนอภิสิทธิ์ฯ เป็นหัวหน้า ปชป. ร่วมสร้างเอกภาพจากบุคลากรทุกรุ่น หวังเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชน    (4 ก.ค.66) ที่จังหวัดขอนแก่น ภายหลังการประชุมหารือร่วมกันของสาขาและตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ทั้ง 48 แห่งได้แสดงจุดยืนเพื่อสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้เป็นหัวหน้าฯ 

    ตามที่พรรคประชาธิปัตย์ จะมีการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้า และคณะกรรมการบริหาร พรรคชุดใหม่ ในวันที่ 9 ก.ค. 2566 แทนชุดเดิม ซึ่งได้หมดวาระลงนั้น

   พวกเราในฐานะสาขาและตัวแทนพรรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)ได้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดและประมวลความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากสมาชิกในระดับต่างๆซึ่งมี ข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีบทบาทอย่างสําคัญ ต่อการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนจะสามารถยึดเหนี่ยวได้ ดังนั้นการเลือกกรรมการบริหารพรรค โดยเฉพาะตําแหน่งหัวหน้าพรรค ที่ต้องทําหน้าที่นำพาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ จึงมีความสําคัญ และจําเป็นที่จะต้องได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และ มีหลักคิดที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติ และประชาชนได้ 

    พวกเราจึงมีมติร่วมกันเพื่อนําเสนอต่อพรรคและเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศดังนี้ 

    1. พวกเราขอสนับสนุน นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค และอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทําหน้าที่หัวหน้าพรรคเพื่อนําพาองค์กรที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันทางการเมืองแหง่นี้ ให้เกิดศรัทธา และความเชื่อมั่นที่ประชาชนสามารถยึดเหนี่ยวเพื่อรักษาระบอบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อไป

    2. พวกเราเห็นว่าบุคลากรทุกองค์ประกอบของพรรค ต่างมีคุณค่าตามสถานภาพและความรับผิดชอบจึงอยากเห็นความสามัคคีและความเป็นเอกภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร แห่งนี้ให้เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนได้

    3. พวกเราขอสนับสนุนท้ังอุดมการณ์ และประสบการณ์ของบุคลากรรุ่นเก่า และผสม ผสานกับบุคลากรรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาสืบทอดเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ เพื่อความยั่งยืนของ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ถือเป็นสถาบันทางการเมืองของประเทศต่อไป


   จึงเรียนมาเพื่อแสดงจุดยืนของ สาขาพรรค ตัวแทนพรรค และพี่น้องประชาชน ท้ังที่เป็น และไม่ไ่ด้เป็นสมาชิกพรรคจากพื้นที่ภาคตตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)และขอเชิญชวนพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกท่านทั่วประเทศร่วมสืบทอดเจตนารมณ์ร่วมกัน


    ด้วยจิตคารวะ

สาขา และ ตัวแทนจังหวัดภาคอีสาน ทั้ง 48 แห่ง ที่ประสานงานเบื้องต้น(ตามรายชื่อที่ปรากฏในแถลงการณ์) 


                                                          แถลงการณ์

ตามที่พรรคประชาธิปัตย์ จะมีการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้า และคณะกรรมการบริหาร

พรรคชุดใหม่ ในวันที่ 9 ก.ค. 2566 แทนชุดเดิม ซึ่งได้หมดวาระลงนั้น

พวกเราในฐานะ สาขา และตัวแทนพรรค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ได้ร่วม

กันแลกเปลี่ยนความคิด และประมวลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากสมาชิกในระดับต่างๆ

ซึ่งมีข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่า พรรคประชาธิปัตย์ เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีบทบาทอย่าง

สําคัญต่อการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ที่ประชาชนจะสามารถยึดเหนี่ยวได้ ดังนั้น การเลือกกรรมการบริหารพรรค โดยเฉพาะ

ตํ าแหน่งหัวหน้าพรรค ที่ต้องทํ าหน้าที่นํ าพาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ทั้งประเทศ จึงมีความสําคัญ และจําเป็นที่จะต้องได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

มีประสบการณ์ และมีหลักคิดที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติ และประชาชนได้

พวกเราจึงมีมติร่วมกัน เพื่อนําเสนอต่อพรรค และเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศ ดังนี้

1. พวกเราขอสนับสนุน นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค และอดีตนายก

รัฐมนตรี ให้ทําหน้าที่หัวหน้าพรรค เพื่อนําพาองค์กรที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันทางการเมือง

แห่งนี้ ให้เกิดศรัทธา และความเชื่อมั่น ที่ประชาชนสามารถยึดเหนี่ยว เพื่อรักษาระบอบ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อไป

2. พวกเราเห็นว่าบุคลากรทุกองค์ประกอบของพรรค ต่างมีคุณค่าตามสถานะภาพ

และความรับผิดชอบ จึงอยากเห็นความสามัคคี และความเป็นเอกภาพเพื่อร่วมกันพัฒนา

องค์กรแห่งนี้ ให้เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนได้

3. พวกเราขอสนับสนุนทั้งอุดมการณ์ และประสบการณ์ของบุคลากรรุ่นเก่า และผสม

ผสานกับบุคลากรรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาสืบทอดเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ เพื่อความยั่งยืน

ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ถือเป็นสถาบันทางการเมืองของประเทศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อแสดงจุดยืนของ สาขาพรรค ตัวแทนพรรค และพี่น้องประชาชน

ทั้งที่เป็น และไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค จากพื้นที่ภาคตตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกท่านทั่วประเทศร่วมสืบทอดเจตนารมณ์ร่วมกัน

ด้วยจิตคารวะ

สาขา และ ตัวแทนจังหวัดภาคอีสาน

5 ก.ค. 2566

ขอสนับสนุนแถลงการณ์จุดยืนของสาขาพรรค และตัวแทนพรรคในภาคอีสาน

1. นายวิมล มะลิลา สาขาพรรค จังหวัดนครราชสีมา เขต 8

2. นายพงศธร งานไว สาขาพรรค จังหวัดขอนแก่น เขต 9

3. นายเชวงศักดิ์ พลลาภ ตัวแทนพรรค จังหวัดมหาสารคาม เขต 1

4. นางสาวอัญมณี เหลืองวิเศษ ตัวแทนพรรค จังหวัดยโสธร เขต 1

5. นางสาวสุภาภรณ์ จึงรุ่งเรืองรัตน์ ตัวแทนพรรค จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 10

6. นางปาลิดา คุญานนท์ ตัวแทนพรรค จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8

7. นายบุญทรง ลุกลาภ ตัวแทนพรรค จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8

8. นางอภิรนันท์ ศรีมันตระ ตัวแทนพรรค จังหวัดยโสธร เขต 3

9. นายเนติธร พรพิทักษ์สิทธิ์ ตัวแทนพรรค จังหวัดเลย เขต 3

10. นายพงษ์ศักดิ์ สุทธิคีรี ตัวแทนพรรค จังหวัดสกลนคร เขต 5

11. นายชูศักดิ์ กุลธวัชวงศ์ ตัวแทนพรรค จังหวัดอุดรธานี เขต 2

12. นายชาติชาย จันทร์สวย ตัวแทนพรรค จังหวัดอุดรธานี เขต 10

13. นางสมคิด สุทธิพรม ตัวแทนพรรค จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1

14. นายชุมพล พวงพิลา ตัวแทนพรรค จังหวัดขอนแก่น เขต 2

15. นายพศวีร์ จักร์พันธ์เดโช ตัวแทนพรรค จังหวัดนครราชสีมา เขต 14

16. นายสิทธิชัย เจริญใจ ตัวแทนพรรค จังหวัดนครราชสีมา เขต 6

17. นายธงชัย นายกชน ตัวแทนพรรค จังหวัดนครพนม เขต 4

18. นายวีระศักดิ์ สายทอง ตัวแทนพรรค จังหวัดขอนแก่น เขต 8

19. นายโกมล สําแดง ตัวแทนพรรค จังหวัดขอนแก่น เขต 7

20. นายปรวรรษ หวายฤทธิ์ ตัวแทนพรรค จังหวัดบึงกาฬ เขต 1

21. นายกนิษฐ์ น้อยหอม ตัวแทนพรรค จังหวัดอํานาจเจริญ เขต 1

22. นางสาวบุญมี เชื้อขาว ตัวแทนพรรค จังหวัดร้อยเอ็ดเขต 3

23. นายภูมิสิน การะเวก ตัวแทนพรรค จังหวัดสุรินทร์ เขต 5

24. นายธีระวัช สมสา ตัวแทนพรรค จังหวัดขอนแก่น เขต 11

25. นายจําเริญ ประพงษ์ ตัวแทนพรรค จังหวัดชัยภูมิ เขต 1

26. นางสาวปิยนาฎ พิพิธกุล ตัวแทนพรรค จังหวัดชัยภูมิ เขต 2

27. นายวิชิต ทองโปรย ตัวแทนพรรค จังหวัดชัยภูมิ เขต 7

28. นายวิโรจน์ หวลกะสิน ตัวแทนพรรค จังหวัดนครพนม เขต 1

29. นายสุริน ไตริน ตัวแทนพรรค จังหวัดนครพนม เขต 2

30. นายประสิทธิ มูลลาภ ตัวแทนพรรค จังหวัดมหาสารคาม เขต 5

31. นางสาวธัญญลักษณ์ สวรรค์ภัณฑากร ตัวแทนพรรค จังหวัดมหาสารคาม เขต 6

32. นางราตรี เจริญศรี ตัวแทนพรรค จังหวัดมุกดาหาร เขต 1

33. นายประเสริฐ พรมมา ตัวแทนพรรค จังหวัดศรีษะเกษ เขต 6

34. นายสุรศักดิ์ เดชโฮม ตัวแทนพรรค จังหวัดสกลนคร เขต 7

35. นายไพบูลย์ ศิริมา ตัวแทนพรรค จังหวัดสุรินทร์ เขต 8

36. นายวินัย ติยะบุตร ตัวแทนพรรค จังหวัดบึงกาฬ เขต 3

37. นายธงชัย กึ่งมาตย์ ตัวแทนพรรค จังหวัดหนองคาย เขต 2

38. นางสาวทองพูน สีหาบุตร ตัวแทนพรรค จังหวัดหนองคาย เขต 3

39. นายสุรชัย ทิพยมาตร์ ตัวแทนพรรค จังหวัดหนองคาย เขต 1

40. นายวราเทพ จันทพันธ์ ตัวแทนพรรค จังหวัดอุดรธานี เขต 3

41. นางสาวนภาพร พวงช้อย ตัวแทนพรรค จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1

42. นายวีระ รูปคม ตัวแทนพรรค จังหวัดอุบลราชธานี เขต 6

43. นางโอวาท ศรีแขไตร ตัวแทนพรรค จังหวัดอุดรธานี เขต 8

44. นางสาวภัทธิรา โชติโอฬารกุล ตัวแทนพรรค จังหวัดหนองบัวลําภู เขต 3

45. นางสาวมลิวรรณ แก้วสุข ตัวแทนพรรค จังหวัดอุดรธานี เขต 6

46. นางยุภาพร จริยานุวัตร์ ตัวแทนพรรค จังหวัดศรีษะเกษ เขต 7

47. นายสุพจน์ นิรมิตร ตัวแทนพรรค จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 2

48. นายสัมพันธ์ ภูแป้ง ตัวแทนพรรค จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 3


////

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น