โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

" หนังสือที่ระลึก งานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบวันอสัญกรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในวาระครบรอบวันคล้ายวันอสัญกรรม ปีที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร "

      "  หนังสือที่ระลึก งานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบวันอสัญกรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในวาระครบรอบวันคล้ายวันอสัญกรรม ปีที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร "          ปรัชญาแผ่นดิน 

     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๕


อารัมภบท

   "  ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องของถิ่นกำเนิดที่ดำรงอยู่ ด้วยหยาดเหงื่อ ชีวิตและสัจธรรม ไม่อาจเข้าครอบครองได้ด้วยความรุ่นแรงโดยปราศจากสติและความยั้งคิดไม่อาจยึดถือเป็นของส่วนตัวได้ ผู้ที่ใช้ความรุนแรงโดยปราศจากแนวทางจะต้องพ่ายแพ้ ผู้ที่ยึดถือเป็นส่วนตัวจะต้องสูญเสียอำนาจ เพราะอำนาจเป็นธรรม คือ อธิปไตยของปวงชน อันเป็นสัจธรรมโดยแท้ที่บัณฑิตพึงทำให้บังเกิดขึ้นเพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความสันติสุขของราษฎร "

        พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

คำนำในการจัดพิมพ์ 

   “ ปรัชญาแผ่นดิน “

๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๕


   พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป นายทหารคนสนิทของประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบหนังสือให้เล่มหนึ่ง ชื่อว่า " ปรัชญาแผ่นดิน " มีเนื้อความทั้งสิ้น ๖ บท 

  ปรัชญาประมุขบริหารราชการ

  ปรัชญาการปกครอง

  ปรัชญาสังคม

  อภิปรัชญา

  ปรัชญาชีวิต

  บทสรุป


  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมปรัชญาราชการ ปรัชญาการปกครอง ปรัชญาสังคม อภิปรัชญา ปรัชญาชีวิตและบทสรุป ซึ่งประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ผู้ใกล้ชิดรวบรวมและคัดเลือกจัดพิมพ์เป็นเล่ม 

  ความในหนังสือล้วนสะท้อนให้เห็นถึงหลักคิดวัตรปฎิบัติ และวิธีการครองตนของประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อย่างชัดเจนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต น้อมนำไปประพฤติให้บังเกิดประโยชน์ต่อตนเองทุกๆคน จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นคนดีทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญ และที่สำคัญยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ " คนดีของแผ่นดิน " เป็นต้นแบบของคนไทยในเรื่องของความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์สุจริต 

   วลีสำคัญที่ท่านมักพูดเสมอ คือ " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน " เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรยึดท่านเป็นแบบอย่างที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

               ด้วยจิตคารวะ

          นายสุรพล เลอวิศิษฎ์  " การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือ การประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน "

   พลเอก เปรม ติณสูานนท์


บทสรุป  " ปรัชญาแผ่นดิน "


  " ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใครก็ตามแม้แต่เพียงคิดจะยึดถือเอาเป็นของตนเองหรือของพรรคพวกตนเอง เพื่อประโยชน์อันไม่ชอบธรรมต่อตนเอง หรือพรรคพวกตนเองจะพบกับหายนะในที่สุด

  ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดี ต้องรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน ต้องรู้จักการปิดทองหลังพระต้องรู้ว่าประโยชน์ของชาติบ้านเมืองคือสิ่งที่คนในชาติต้องการ ต้องรู้จักการตอบแทนบุญคุณ พระสยามเทวาธิราชจะปกป้องคุ้มครองคนดีของชาติบ้านเมืองเสมอ และจะสาปแช่งคนไม่ดีให้มีอันต้องตกทุกข์ได้ยากแสนสาหัสตลอดชีวิต " 

    พลเอก เปรม ติณสูลานนท์


      คัดลอกจาก 

  " ปรัชญาแผ่นดิน " 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์


 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น