โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

ครม.ยกเลิกมติย้าย "พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร " ให้นั่ง เลขาศอ.บต. ตามเดิม(ชมคลิป)

 ครม.ยกเลิกมติย้าย "พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร " ให้นั่ง เลขาศอ.บต. ตามเดิม(ชมคลิป)
สื่อเว็ปไซต์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงาน
คณะรัฐมนตรี .มีมติยกเลิกคำสั่งย้าย “พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร” พ้นตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปอีกไม่เกิน 1 ปี ยกเหตุผลเพื่อให้การบริหาร ศอ.บต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายนรุตม์ ธัญวงษ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือถึง พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การโอนข้าราชการ พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หนังสือดังกล่าว ระบุว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติรับโอน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง เลขาธิการ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอนั้น
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร) และให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิม ต่อไปอีกไม่เกิน 1 ปี ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สื่อเว็ปไซต์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น