โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ เปิดใจ นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก บนเส้นทางการเมืองท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 3 สมัย

 

สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ 

         เปิดใจ  นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   บนเส้นทางการเมืองท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  3 สมัย  

หลังจากที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์  2564 และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เมื่อวันที่28 มีนาคม2564

บรรณาธิการ เว็ปไซต์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ มีโอกาสได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส    ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล หวังบำบัดทุกข์   บำรุงสุข เข้าใจ  เข้าถึง และพัฒนา  พร้อมนำพาเมืองสุไหงโก-ลกสู่ เมืองน่าอยู่  ผู้คนมีสุข

   ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำชีวิตและผลงานของมาประกาศไว้  ณ ที่นี่

   สุชาดา  พันธ์นรา  ผู้มีหัวใจเพียบพร้อมด้วยจิตวิญญาณ อุทิศเพื่อพี่น้องชาวสุไหงโก-ลก   จึงได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง   3 สมัยช้อน  

    นางสุชาดา  พันธ์นราอายุ  63  ปี   เป็นชาว  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  จบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง       สำหรับเส้นทางชีวิตการเมือง และแรงดลใจ เมื่อปี    2549 – 2551 รองนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ล  ปี2551 – 2564- นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก  และปี 2564  ถึงปัจจุบัน    

         บริบททางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน  พบว่ามีสตรีอยู่ในวงการการเมืองเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น  เช่นเดียวกันกับในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก  มีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ที่มีนางสุชาดา  พันธ์นรา  เป็นนายกเทศมนตรีที่เป็นผู้หญิง 
        ท่านเริ่มเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  และรองนายกเทศมนตรี  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2549 - 7  สิงหาคม  2551  ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก  ตั้งแต่วันที่  14  กันยายน 2551  จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน (รวมดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 3 สมัย)     นางสุชาดา  พันธ์นรา  เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาและศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ตลอดจนมีครอบครัวทำธุรกิจอยู่ในพื้นที่  ด้วยปัจจัยข้างต้นจึงส่งผลให้ท่านมีความเข้าใจในบริบททางสังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  เป็นสังคมที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกัน  3 วัฒนธรรม  แบ่งเป็นประชาชนไทยมุสลิม พุทธและจีน  ซึ่งท่านยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นบันได ๓ ขั้นสู่ความสำเร็จ

      สุชาดา  พันธ์นรา    นายกเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ได้กล่าวถึงแรงดลใจ      การก้าวเข้ามาสู่เวทีการเมืองท้องถิ่นของนางสุชาดา พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 1.เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่  ส่งผลให้ท่านเข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  หลักฐานเชิงประจักษ์ดังจะเห็นได้จากโครงการและกิจกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่  เช่น การจัดการศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษ  จีนและมลายู  ด้วยนโยบายที่ต้องการพัฒนาให้สุไหงโก-ลก  เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนใต้ งานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างถนนสายวัฒนธรรมเพื่อสร้างจุดเด่นให้พื้นที่  ฯลฯ

 2.มีความรู้และประสบการณ์ทางการเมือง  ดังจะสังเกตได้จากพัฒนาการทางการเมืองที่เริ่มต้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลและรองนายกเทศมนตรี  ซึ่งใช้เวลาประมาณ  6  ปี  จนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกเทศมนตรี  แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 3.การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับเทศบาลในพื้นที่ที่เหมาะสม  กล่าวคือเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  มีชมรมและกลุ่มที่หลากหลาย  เช่น  คณะกรรมการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุ่มพายุ     ชมรมแอโรบิค  ปันจัตสีลัต  ฟุตบอล บาสเกตบอล แบตมินตัน มวยไทย เทควนโดไทเก้ก ชมรมลีลาศ ชมรมฟิตเนส ชมรมเปตอง ผู้ประกอบการอาหารและร้านค้า กลุ่มผลิตผ้าปาเต๊ะ  เครือข่ายที่มีความหลากหลายบ่งบอกถึงการใส่ใจในรายละเอียด  และสนใจในทุกกิจกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่  ตามความชอบและความถนัดของกลุ่ม

             สำหรับรางวัล  ทีได้รับ   ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2555

(กลุ่มผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น) สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                และล่าสุด   เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ  ประจำปี  2564  โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

        นายกเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ได้พูดถึงแนวหลักการบริหาร    การทำงานในปัจจุบันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายประจำ ข้าราชการการเมือง เราทำงานบนพื้นฐานความต้องการของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ เพราะประชาชนทราบดีว่าอะไรคือปัญหาและมีความต้องการด้านใดมากที่สุด เราต้องสร้างให้พนักงานได้ตระหนักและรับรู้บทบาทในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มกำลังโดยความเต็มใจ

 การพัฒนาเมืองในภาพรวมในฐานะเมืองชายแดน เรามุ่งเน้นสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับประชาชน ด้วยความที่เราเป็นเมืองการค้า เทศบาลมุ่งสร้างอาชีพและมุ่งหาตลาดการค้าขายเพื่อให้ทุกคนได้ตั้งหลักและอยู่ได้ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร

    สำหรับแผนงานหรือโครงการในอนาคตที่อยากจะทำให้กับประชาชนในพื้นที่ 

โครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกให้เป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยอาศัยพี่น้องประชาชนของเราเป็นแกนนำสำคัญในการคิด การร่วมเสนอแนะ และร่วมกันดูแล พื้นฐานของคนที่นี่ชอบธรรมชาติชอบความสดชื่นต้นไม้  ชอบออกกำลังกายและชอบพักผ่อนในสวนสาธารณะ จริงมีแนวคิดในการพัฒนาสวนสาธารณะที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่ที่ครบครันในทุกๆ ด้าน  และมีแนวคิดที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองในอนาคตในจุดอื่นๆ เพื่อพร้อมที่จะเปิดเป็นเมืองที่รับนักท่องเที่ยวต่อไป
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกส่งเสริมการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัดอีก 4 โรง นอกจากระบบการเรียนการสอนในวิชาปกติ เทศบาลฯ ยังมีการนำนักเรียนไปหาความรู้นอกห้องเรียนตามแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน อีกทั้งมีการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนโดยการเน้นสอนในทุกชั้นเรียนโดยนักเรียนในสังกัดสามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน และสามารถไปแข่งขันทักษะทางภาษาได้รางวัลมาแล้วมากมาย การส่งเสริมภาษาจีนนั้นเพื่อเปิดโลกสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์

   โดยยึดอุดมคติในการทำงาน  หากเรามุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามความต้องการของประชาชน ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก็จะเกิดตรงจุด ประชาชนเกิดความสุข กลายเป็นเมืองที่มีความสามัคคีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วม การมีความสุขเป็นต้นทุนของความสำเร็จในทุกๆ ด้าน     

  ทั้งนี้  จากสถานการณ์  โควิด – 19  ท่านได้กล่าวถึง  เรื่องการจัดการแผนงานโควิด -19 ว่า  การดำเนินการด้านโควิดในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขณะนี้เรามี LQ (สถานที่กักตัว) อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 1 แห่ง  มีการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัวที่บ้านเรือนของตนเองโดยการมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน มีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการออกรณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน อำนวยความสะดวกสถานที่ในการฉีดวัคซีน รวมถึงการออกฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อให้ประชาชนตามสถานที่ต่างๆ

     ท้ายสุดนี้ได้กล่าวฝากความรู้สึกและอวยพรปีใหม่  2565  ถึงพี่น้องชาวสุไหงโก-ลก   สำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปีนับจากนี้  ดิฉันยังคงตั้งมั่นในการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เด็กๆได้รับการศึกษาตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ประชาชนได้รับสวัสดิการทั่วถึง ดิฉันมีความตั้งใจที่จะดำเนินงานให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในทุกๆด้าน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้

นายกเทศมนตรีเมืองเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  กล่าว

      และในโอกาสปีใหม่  2565  นี้  ขอให้คิดดี ทำดี  และพบเจอแต่สิ่งดีและขออวยชัยให้ครอบครัวของทุกท่าน พบแต่ความสุข  ความเจริญตลอดปีและตลอดไปเทอญ,,

                   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์   เจ้าของเว็ปไชต์และบรรณาธิการ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น