โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นราธิวาส ผลการเลือกตั้งว่าที่นายก อบต.รือเสาะ ทั้ง 9แห่ง “นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ”อดีตกำนันดีเด่น ได้รับการเลือกตั้ง ว่าที่นายกหญิงคนแรกของอำเภอรือเสาะ พร้อมนายกคนเดิม 4 คน คนใหม่ 5 คน(อย่างไม่เป็นทางการ) (ชมภาพว่าที่นายก)

 

นราธิวาส  ผลการเลือกตั้งว่าที่นายก อบต.รือเสาะ ทั้ง 9แห่ง  “นางพาตีเม๊าะ  อาหะมะ”อดีตกำนันดีเด่น ได้รับการเลือกตั้ง  ว่าที่นายกหญิงคนแรกของอำเภอรือเสาะ พร้อมนายกคนเดิม 4 คน คนใหม่ 5 คน(อย่างไม่เป็นทางการ) (ชมภาพว่าที่นายก)  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบต.อำเภอรือเสาะ ซึ่งได้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. บัดนี้ได้มีการนับคะแนนเสร็จแล้วทั้ง 9 แห่ง ได้นายกคนใหม่ 5 คน คนเดิม 4 คน ( อย่างไม่เป็นทางการ )      เมื่อ วันที่ 28 พฤศิจิกายน 2564 นาย อับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส / ประธาน กกต. สุวารี ได้กล่าวสรุปผลการนับคะแนน เลือกตั้งนายกและสมาชิกของอบต. ทั้ง 9 แห่ง เมื่อเวลา 20.00 น. ผลการเลือกตั้ง ทั้ง 90 หน่วย จากผลการนับคะแนนของแต่ละหน่วย ซึ่งส่งมายังที่ทำการอบต. ครบ ทั้ง 9 แห่ง  1. อบต.รือเสาะ หมายเลข 1 นาย สรยุทธ์ สะมะแอ นายกคนเดิม ได้ 3,809 คะแนน ชนะ นาย อิมรอม ดารีซอ หมายเลข 2 ซึ่งได้ 1,141 คะแนน  2. อบต.สาวอ หมายเลข1 นายซุมกี เด็งสุรี นายกคนเดิม ได้คะแนน 2,130 คะแนน ชนะ นายมะดากี ดาอุแม หมายเลข 2 ซึ่งได้คะแนน 774 คะแนน  3. อบต.เรียง หมายเลข1 นายมะสะลี มะลี นายกคนเดิม ได้ 2,626 คะแนน ชนะ นางสาวสุรางค์ อีลา หมายเลข 2 ซึ่งได้ 1,105 คะแนน  4. อบต.สุวารี หมายเลข 1 นายรอหิง จูมะ คนเดิมได้ 3,854 คะแนน ซึ่งมีผู้สมัครเพียงคนเดียว 5. อบต.สามัคคี หมายเลข2 นาย มูหัมหมัด อาแวเจ๊ะลี คนใหม่ได้คะแนน 2,146 คะแนน ชนะ นายอาหะมะฟารี โละมะ คนเดิม ซึ่งได้คะแนน 1,629 คะแนน  6. อบต.ลาโละ หมายเลข2 นายซูลกิฟลี สะไร อดีตนายกคนเก่า ได้คะแนน 2,572 คะแนน ชนะ นายกามาลูดิง สาและลาโละ หมายเลข1 ได้คะแนน 1 ,086 คะแนน , นางสาลินี ยิ่งสุขสกุล หมายเลข 3 ได้คะแนน 930 คะแนน  7. อบต.โคกสะตอ หมายเลข 1 นาย มาหะมะ ลาเต๊ะ คนใหม่ ได้คะแนน 2,122 คะแนน ชนะ หมายเลข3 นายดอรอแม ตาเย๊ะ คนเดิม ได้คะแนน 1,512 คะแนน , นายโยฮัน สาตออุมา หมายเลข2 ได้คะแนน 187 คะแนน , นายอาดือเร๊ะ ดาโอ๊ะ หมายเลข 4 อดีตกำนัน ได้คะแนน 106 คะแนน   8. อบต.บาตง หมายเลข 1 นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน คนใหม่ ได้คะแนน 2,194 คะแนน ซึ่งชนะ นายนูรูแมง หะยีเจ๊ะโวะ คนเดิมและอดีตสมาชิกอบจ.นราธิวาสได้คะแนน 2,158 คะแนน ชนะเพียง 36 คะแนน

    และ อบต.รือเสาะออก หมายเลข1 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ ได้คะแนน 1,678 คะแนน อดีตกำนันดีเด่น ปี 2542 ซึ่งเป็นกำนันวาระ 5 ปี และยุติบทบาทแล้วให้นายอุสมาน อาหะมะ สมัครเป็นกำนันต่อและได้เสียชีวิตเมื่อเดือน สิงหาคม ปี 2564 ซึ่งนามสกุล อาหะมะอยู่บ้านกาโด๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบล รือเสาะออก ซึ่งเป็นกำนันมานาน ตั้งแต่นายมายิ อาหะมะ บิดาของนางพาตีเม๊าะ อาหะมะ อยู่จนครบวาระ 60 ปี ในขณะที่น้องชายนายสุดิง อาหะมะ บิดาของนายอุสมาน อาหะมะ เป็นสมาชิกสภาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งชนะนายรอสะดีนุด มะดาโอ๊ะ หมายเลข 2 ซึ่งได้คะแนน 1,500 คะแนน (อดีตนายกคนเดิมซึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือน กันยายน ปี 2564 ) ถือว่าเป็นนายกอบต.หญิงคนแรกของอำเภอรือเสาะ

 ซึ่งผลการเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการต้องรอประกาศจากทางกกต.จังหวัดนราธิวาส อีกครั้ง
 การเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต. ในครั้งนี้ของ อำเภอรือเสาะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้ว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงฝนจะตกตลอดวันก็ตาม แต่ประชาชนพร้อมใจมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 80 เหตุการณ์ทั่วไปปกติสามารถดำเนินการตามระเบียบที่ กกต. กำหนดอย่างถูกต้อง ไม่มีเหตุการณ์จากสถานการณ์ความไม่สงบแต่อย่างใด

 ขอขอบคุณคณะกรรมการการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ปลัดอำเภอและฝ่ายปกครองที่อำนวยความสะดวกในการประสานงานด้านต่างๆทำให้การทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น , กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ทหาร,สมาชิกอส.,อสม.และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนประชาชนทุกคน ที่ออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่องไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและซื้อสิทธิขายเสียง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกกต. ที่จะให้มีการดำเนินการให้โปร่งใส สุจริตเที่ยงธรรม

 ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

สรุปรายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 13 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส (ไม่เป็นทางการ)0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น